Skador till följd av snö och upplega kan uppkomma i skogen var som helst i Finland, om träden utsätts för en alltför stor viktbelastning. Risken för träden är särskilt stor när belastningen utvecklas på en kort tid till följd av snöblandat regn eller underkylt regn.

Gran tål vikten av snö och upplega bättre än tall. I en tall som har en tjock stam samlas snön i dess krona. När snöns vikt ökar, bryts tallstammen av med en smäll. Sträng köld ökar förekomsten av stambrott. Känsligast för skador till följd av snö och upplega är tallbestånd som fått växa tätt alltför länge och som gallrats nyligen.

Hos gran samlas upplegan längs hela trädets längd. Hos gran är det vanligen toppen som bryts av, vilket innebär att trädet kan fortsätta att växa. En del lövträd böjs under snöns vikt på så sätt att det uppstår permanenta krökar av olika grader i stammen.

lowres__I4U7938_eo0605-800
Bild: Erkki Oksanen, Luke

Upplega består av is, rimfrost och snö

Upplega uppkommer ofta under en längre tid. Den består av hård is, rimfrost och snö. Upplega förekommer särskilt i norra Finland och i området med skogbeklädda höjder i norra Karelen, men kan påträffas överallt i Finland.

Upplegans utveckling beror på hur ofta det förekommer varma och blåsiga perioder under vintern. På lägre höjder i terrängen smälter den upplega som ansamlats under förvintern mycket lätt bort. På en höjd på mer än 300 meter över havet värms luften upp långsamt, vilket innebär att upplega ackumuleras under en längre period, eventuellt under hela midvinterperioden.

Upplegan orsakas av fukt, som stiger upp från norra Bottenviken. Den driver till fastlandet och kyls ned till under noll grader, varvid den fastnar i träd som den träffar. Så länge som Bottenviken är isfri under vintern fortsätter fukt att driva från havet till de skogklädda höjderna i Lappland och nordöstra Österbotten.

Den största undersökta upplegan i gran vägde 3 197 kilo. Den genomsnittliga bördan på trädet till följd av upplega var 100–150 kilo per längdmeter.

Lagen om skogsskador gäller också snöbrott

Om det finns över 10 kubikmeter snöbrott per hektar i en granskog och över 20 kubikmeter snöbrott per hektar i en tallskog, ska den mängd träd som överskrider gränsen avlägsnas innan barkborren når vuxenstadiet i juli–augusti.

I områden som är exponerade för snöskador ska särskilt tallbestånd gallras lätt och ofta. Om tallens krona redan har krympt till en liten tofs, är risken för skador genom upplega mycket stor. Det finns orsak att undvika odling av tall i områden som är exponerade för snöskador. Om tjälfria vintrar blir vanligare blir det också vanligare att träd välter omkull med hela roten.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke