På skogsträden lever flera hundra arter av insekter, men endast några tiotal av dem orsakar skador. Insekter som äter trädens blad eller barr är oftast fjärilar, växtsteklar eller bladbaggar. Barkborrar gnager trädens bast och bladlöss suger upp näring ur bladen.

De skogsbruksmässigt allvarligaste insektsskadorna orsakas av snytbaggar som angriper trädplantor, tallsteklar som trivs särskilt i karga tallskogar, och barkborrar, bland annat granbarkborre och sextandad barkborre, som angriper särskilt gran.

Klimatuppvärmningen kan öka insektsskadorna i skogarna

Bild: Erkki Oksanen, Luke
Bild: Erkki Oksanen, Luke

När klimatet blir varmare kan skador som orsakas av vissa skadeinsekter bli vanligare. Även nya skadeinsekter kan spridas till vårt land. Förekomsten av skador som orsakas av arter som övervintrar i äggstadiet kan öka i östra och norra Finland.

De varmare somrarna och den ökade mängden stormskador har lett till en ökning av barkborrskador hos gran. Det effektivaste sättet att avvärja skador som orsakas av barkborre är förebyggande åtgärder, dvs. att skadade barrträd och barrträvirke avlägsnas från skogen innan en ny generation av barkborrar når vuxenstadiet.

Forskning för det praktiska jordbruket

Naturresursinstitutet följer upp förekomsten av de viktigaste skadeinsekterna och forskar orsak och verkan i anslutning till insektsskador. Uppföljningen av granbarkborre görs i samarbete med Finlands skogscentral. Vi samarbetar inom forskningen med inhemska och utländska forskningsinstitut.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen