Hjortdjuren i vårt land är älg, vitsvanshjort, rådjur, skogsren och ren. Den viktigaste arten som orsakar skador i skogen är älg. I den tionde riksomfattande skogsinventeringen (VMI 10) konstaterades att älg orsakat skador i plantbestånd på en areal om 741 000 hektar åren 2004–2008, vilket motsvarar cirka 19 procent av alla plantbestånd i Finland. Det fanns skador i cirka 24 procent av alla tallplantbestånd.

Det verkar som om mängden älgskador börjat minska under de senaste åren på grund av att älgbeståndet decimerats. Även vitsvanshjort, rådjur och ren orsakar skogsskador i liten omfattning. Älgen orsakar skogsskador främst genom att bryta av trädplantornas toppskott. De äter dessutom kvistar och bark från vuxna träd, vilket kan orsaka allvarliga skador. Det mest typiska objektet för älgskador är ett talldominerat bestånd av trädplantor på 1–3 meter.

lowres__D6B0134_eo1207
Bild: Erkki Oksanen, Luke

Rådjur och vitsvanshjort skadar i allmänhet mindre plantor än älg. På finska fastlandet har rådjur och vitsvanshjort orsakat betydande skador främst i områden med de lokalt tätaste djurstammarna. På Åland har rådjur orsakat betydande skador i bestånd av små barrträdsplantor. I norra Finland äter renen löv på sommaren och därför förnyas särskilt vårtbjörk svagt i renskötselområdet.

Målet med forskning är att minska hjortdjursskadorna i skogarna

Naturresursinstitutet forskar kring hjortdjurens val av habitat och näringsutnyttjande samt deras inverkan på skogarna och skogsbruket. Den riksomfattande skogsinventeringen producerar ett heltäckande faktaunderlag om hjortdjursskadornas omfattning och förekomst i skogar av olika typer. Centrala forskningsteman är till exempel älgens habitat under olika årstider, faktorer som påverkar mängden älgskador och risken för skador, effekterna av hjortdjurens betesgång på skogsekosystemet och metoder för att minska hjortdjursskadorna. Dessutom undersöks älgskadornas långsiktiga effekter på skogens tillväxt och produktion och på virkesråvarans kvalitet. Forskningen bedrivs i samarbete med flera universitet i Finland.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke

Läs också