Uppföljningen av skogsskador i den riksomfattande skogsinventeringen (VMI) visar att skogsskador förekom i cirka 50 procent av de skogsmarker som användes för virkesproduktion åren 2009–2013. De främsta faktorerna som försämrar skogens kvalitet är vind, snö, köld och andra klimat- och väderleksfaktorer. Näst mest skador orsakas av svampar och hjortdjur. Största delen av skadorna är dock lindriga.

Den viktigaste skogspatogenen i Finland är rotticka. Den orsakar årligen skogsbruket en ekonomisk förlust på cirka 50 miljoner euro. Klimatförändringen hotar att göra skadorna till följd av rotticka värre. Röta i träden till följd av rotticka är allmän i södra Finland, men till följd av klimatförändringen håller sjukdomen också att bli vanligare längre norrut. Röta till följd av rotticka är vanligare hos gran än hos tall.

Främmande arter det största hotet

Klimatförändringen och främmande arter förändrar uppsättningen av skadegörare i skogarna. Till följd av klimatförändringen sprids skadegörare från europeiska områden söder om Finland till Finlands södra delar och vidare till norra Finland.

Växtsjukdomar och -skadegörare av främmande ursprung kommer i framtiden sannolikt att utgöra ett av de största hoten för skogssektorn i Finland. Tills vidare har deras inverkan varit liten, men främmande arter kommer till Finland särskilt genom internationell växthandel, förpackningsmaterial och människor.

År 2007 observerades Hymenoscyphus pseudoalbidus och år 2010 upptäcktes Cyclaneusma minus i berg- och skogstall i södra Finland. Efter detta har observerats åtminstone bakterien Pseudomonas syringae pv aesculi som angriper hästkastanjer och Phytophthora som angriper alplantor. De senaste hoten är asiatisk långhorning, som förstör lövträd, och barrträdspest. Almsjuka kan vara den följande nykomlingen.

Eviras ansvarsområde omfattar de växtskadegörare som nämns i lagstiftningen om växthälsa. Naturresursinstitutet ansvarar för uppföljningen och undersökningen av de övriga skadegörarna.

Hur beaktas sjukdomsriskerna inom skogsbruket?

Enligt ett förslag ska kostnaderna för skador som uppstår till följd av den internationella växthandeln införas i priserna för växterna som säljs via en särskild licens. Detta skulle förbättra aktörernas intresse att sköta om produktionskedjan.

Viktiga metoder för förebyggande av sjukdomar inom skogsbruket är att välja rätt trädslag och rätt ursprung vid skogsförnyelse, skötsel av plantorna enligt rekommendationerna och gallring av ungskogarna vid rätt tidpunkt. Det är viktigt att undvika att skogarnas trädbestånd blir ensidigt.

Avvärjningen av rotticka genom behandling av stubbarna ska utsträckas till hela landet med undantag av den nordligaste delen av Lappland. Det lönar sig att förnya mönster som kontaminerats starkt av rotticka med lövträd i områden där det är möjligt med tanke på älgstammen.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke