Skogens viktig roll i att begränsa klimatförändringen har ökat efterfrågan på information om skogsresurser. Att vårda och utveckla skogar på ett hållbart sätt, krävs ett tillförlitligt system för uppföljning av skogar. Under de senaste åren har Naturresursinstitutet stött flera utvecklingsländer i utforma en riksomfattande skogsinventering och bygga kapacitet i uppföljning av skogar, mest nyligen Kenya.

Mångsiding utbildning, utprovning och programutveckling – förbättrad kapacitet i skogsinventering i Kenya

Huvudsyftet av ”Improving Capacity in Forest Resources Assessment in Kenya” (IC-FRA) projektet (2013 – 2016) var att förstärka inventeringskunnandet hos samarbetsorganisationerna i Kenya. IC-FRA projektet hade två främsta målen: att planera en riksomfattande skogsinventering (RSI), som är baserat på statistisk sampling och möjliggör uppskattning av skogens kollager, och att främja utnyttjande av fjärranalys i skogsinventering och upptäckt av förändringar.

Projektet omfattade förberedelser som krävs innan genomförande av en faktisk RSI, såsom sampling design, utarbetandet av instruktioner för fältmätningar och implementering av programvara för databehandling och beräkning. En pilot inventering på fem testområden genomfördes att samla in förhandsinformation på skogens variation i olika vegetationstyper för att utforma ett rikstäckande sampling, och att testa och få erfarenheter i mätningar av provytor i kenyanska förhällanden. Jord provtagning och analyser av organiskt kol i marken ingick i pilotprojektet. Dessutom genomfördes socioekonomisk undersökning för att samla in data på samfundets interaktion med skogar på samma testområden efteråt.

Foto: Pekka Hyvönen, Luke.
För att beräkna inventering resultat från fältmätningar, krävs det träd-nivå modeller för att förutsäga träd volym och biomassa. För närvarande råder det brist på artspecifika ekvationer, och ett av målen för IC-FRA projektet var att bygga prediktionsmodeller för fem inhemska trädarter. Projektet samlade in och analyserade träd data för valda trädslag och avslutade träd-nivå biomassa och volym modeller för Crevillea robusta. Foto: Pekka Hyvönen, Luke.

För att beräkna inventering resultat från fältmätningar, krävs det träd-nivå modeller för att förutsäga träd volym och biomassa. För närvarande råder det brist på artspecifika ekvationer, och ett av målen för IC-FRA projektet var att bygga prediktionsmodeller för fem inhemska trädarter. Projektet samlade in och analyserade träd data för valda trädslag och avslutade träd-nivå biomassa och volym modeller för Crevillea robusta.

I projektsektion för fjärranalys användes Landsat satellitbilder vid kartläggning av skogsbiomassa och att upptäcka förändringar i markanvändning över stora arealer. Projektet testade också flygburen laserskanning, även känd som LiDAR (ljus upptäckt och ranging), för att producera data om trädbestånden för skogsplanering på lokal nivå. Skanning och flygfotografering, samt ground truthing genomfördes i två testområden bestående av naturliga skogar och odlingar.

Projektet lyckades förbättra kenyanska samarbetspartners kapacitet inom inventering och uppföljning av skogsresurser. Projektet genomfördes flera kurser, till exempel på fältmätningar och data behandling, och gav möjligheter för inlärning i arbetet. Anställda fick kompetens att registrera data digitalt och beräkna resultat med hjälp av Open Foris verktyg, som är fritt tillgänglig programvara utvecklats av FAO för skogsdata insamling, analys och rapportering. De samma metoderna för datainsamling och beräkning har redan använts i andra lokala inventeringsprojet.

Kenyanska projektgruppen gjorde också ett utbildningsbesök till Tanzania att lära sig om den nationella skogsinventering (NAFORMA) som gjordes där 2010–2013.  Projektet infört och testade också ny teknik, såsom ett ultraljus eller laser hypsometer, en bluetooth GPS-enhet, en hög precision GNSS (Global Navigation Satellite System) enhet och stryktålig dator i fältarbetet.

(Naturresursinstitutets partner i Kenya var Kenya Forest Service (KFS), The Kenyan Forestry Research Institute (KEFRI), the University of Eldoret (UoE), samt the Department of Resource Surveys and Remote Sensing (DRSRS).

Bilden uppe på skärmen: Pekka Hyvönen, Luke