Den riksomfattande skogsinventeringen (VMI) använder fältdata från provytor och annat bakgrundsmaterial för att producera exakta uppgifter för stora områden, såsom för landskap. När fältdata kombineras med information från satellitbilder kan skogsresursinformation produceras i form av detaljerade skogsresurskartor och kommunvisa tabelluppgifter.

Informationen i skogsresurskartorna kan användas på många sätt

Naturresursinstitutet producerar rikstäckande skogsresurskartor och kommunspecifik statistik som beräknas med två års intervaller. De senaste resultaten blev färdiga år 2019 och de beskriver läget år 2017.

puulajitilavuusSkogsresurskartorna visar skogarnas regionala allmänna drag och den lokala variationen. Utifrån detta är det möjligt att planera olika möjligheter att använda skogarna. Information från skogsresurskartorna kan användas för skogsplanering i små områden. Inom forskningen används uppgifterna exempelvis för planering av skogsskyddet och riskbedömning i fråga om skogsskador. Näringslivet kan använda uppgifterna bland annat för planering av skogsindustrins virkesanskaffning.

Skogsresurskartorna och de kommunala resultaten är fritt tillgängliga för alla. Kartorna kan granskas i portalen för geodata Paikkatietoikkuna (geografisk information och fakta om geodata), där materialen är färdigt klassificerade. De som vill använda skogsresurskartorna för egna analyser hittar dem i numerisk form i Naturresursinstitutets karttjänst (in English). Vid varje produktionsomgång för skogsresurskartorna och de kommunvisa resultaten utges en publikation som innehåller de kommunvisa resultaten och detaljerad information om de metoder och underlag som använts.

 

Bilden uppe på skärmen: USGS/Nasa Landsat