Skogarna är Finlands viktigaste förnybara naturresurs och en viktig del av vår nationalegendom. Största delen av skogarna i Finland är i privat ägo.

60 procent av skogsmarken och 70 procent av skogsbeståndets tillväxt ägs privat. Dessa skogsägare står för 80 procent av industrins behov av inhemskt virke.

De statliga skogarna som förvaltas av Forststyrelsen täcker en fjärdedel av skogsmarken, skogsbolagen äger knappt tio procent av skogsmarken. Kommunerna, församlingarna, fonderna och samfällda skogarna äger de resterande cirka fem procent av skogsmarken i Finland.

Skogsfastighetsstrukturen förändras, skogsägarna blir äldre

Det finns ungefär 350 000 familjeägda skogsfastigheter som äger minst två hektar skogsmark. Dessa skogsfastigheter har totalt över 600 000 ägare, eftersom en del av skogsfastigheterna ägs tillsammans med make och en del av dödsbon och sammanslutningar. Skogsägarnas medelålder är 60 år.

De familjeägda skogsfastigheternas storlek är i medeltal 30 hektar. Skogsfastighetsstrukturen genomgår en förändring: för tillfället skapas fler små skogsfastigheter under tio hektar och stora skogsfastigheter över 100 hektar. Orsaken till fragmenteringen är vanligtvis arvsskifte och orsaken till skogsfastigheternas ökade storlek är vanligtvis köp av skogsfastigheter.

Beredning av policy, virkesutbud och servicebehov

Vid Naturresursinstitutet (tidigare Skogsforskningsinstitutet) har ämnet forskats i ungefär 40 år. Undersökningarna har gett värdefull information om strukturen hos skogsägarkåren samt deras virkesförsäljning och skogsvård.

Förändringar inom skogsägarnas struktur och mål kan förutsäga förändringar inom skogsanvändning, servicebehov och virkesutbud, som aktörerna inom skogsbranschen bör förbereda sig på. Informationen om skogsägare behövs både för skogspolitiska åtgärder och för att utveckla och rikta in tjänsterna för skogsägare. För tillfället pågår en omfattande undersökning om skogsägare i Finland, Skogsägare 2020.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.