Planeringen av åtgärderna inom skogsbioekonomin baseras på information om skogsresurserna. De varierande informationsbehoven förutsätter att forskarna bedriver en internationellt sett högklassig metodutveckling.

Naturresursinstitutet har använt riksskogstaxeringens (RST) provytor och satellitebilder för att producer skogsresurskartor och skogsstatistik på mindre arealer. I ett samnordiskt projekt  RST har borjat att testa 3D-teknik som gör det möjligt att producera allt exaktare skogsresursdata om allt mindre områden.

dsm-model-800
Fotografi: Sakari Tuominen, Luke.

Den nya tekniken ger också mångsidigare information bland annat om trädstammarnas former och mängden grenar och kvistar. Utöver data som beskriver virkesproduktionen mäter vi också mängden och kvaliteten av dött virke och trädbeståndets hälsotillstånd. Informationen från mätningarna vidareutvecklas med kalkylmässiga metoder och system. För närvarande utvecklas bland annat en webbapplikation som ger alla möjlighet att använda inventeringsunderlaget för att göra förfrågningar om skogsresurserna.

Verktyg för beslutsfattare, även över gränserna

Uppskattningar behövs inte bara om det rådande läget, utan även om skogarnas framtida utveckling och användningsmöjligheter. Programvaran för skogsberäkningar MELA (Metsälaskelma) och applikationer som bygger på den kan användas för att kalkylera olika scenarion för skogsskyddets eller skogsbehandlingsmetodernas inverkan på virkesproduktionens hållbarhet. MELA-kalkyler används bland annat som underlag för olika skogsprogram och regionala skogs- och markanvändningsplaner.

Inom det internationella forskningssamarbetet har utvecklats bland annat olika modeller som gör det möjligt att ta fram jämförbara scenarion för övernationella beslut utifrån de olika ländernas egna inventeringsdata.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.

Läs också