Naturresursinstitutet producerar uppskattningar av produktions- och användningsmöjligheter i skogarna till aktörer inom skogsbruket. Uppskattningarna bygger på skogsplanering programmet MELA och uppgifter från riksomfattande skogsinventeringar.

Målet är att producera allt mångsidigare uppskattningar om hur skogsresurserna hållbart räcker till för olika ändamål, till exempel till skogsbrukets traditionella produkter stockar och fiber, till bioraffinaderier och i framtiden på ett mer allmänt plan även till andra ekosystemtjänster. Den ekologiska och sociala hållbarheten har tills vidare beaktats i beräkningarna i form av bruks- eller optimeringsbegränsningar som ingår i materialet.

Virke kan avverkas hållbart även för stora behov de kommande åren

hakkuumahdollisuudet-enPå de skogsmarker som används för virkesproduktion är den största beräknade produktionsmässigt hållbara volymen av stamved som gagn- och energived cirka 81 miljoner kubikmeter per år för åren 2011–2020. Under åren 2013–2014 använde skogsindustrin i genomsnitt 56 miljoner kubikmeter gagnvirke (timmer och massaved) per år. Dessutom användes cirka nio miljoner kubikmeter stamved som skogsflis i värmeverk och brännved i hushåll. Avverkningarna är möjligt att  utökas hållbart i synnerhet i mellersta och norra Finland.

Bedömningarna av avverkningsmöjligheter inklusive kvalitetsrapporter kan studeras i internett via MELA Tulospalvelu (på engelska).

 

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.

Läs också