Den årliga tillväxten av trädbeståndet i Finland överskrider avverkningarna och den naturliga avgången med drygt 20 miljoner kubikmeter. Skogarnas åldersstruktur utvecklas på så sätt att de virkesproduktionsmässigt hållbara avverkningsmöjligheterna under de närmaste decennierna utgör 85 miljoner kubikmeter stamved, då avverkningarna under de senaste åren varit 60–65 miljoner kubikmeter per år.

suomi
Foto: Essi Puranen, Luke.

Naturresursinstitutet följer upp skogarnas tillstånd i Finland genom riksskogstaxering (RST). Uppföljning har gjorts sedan 1920-talet. RST är ett system för uppföljning av skogarna och skogsresurserna i Finland. De ger regional och riksomfattande information om

  • skogsresurser – trädbeståndets volym, tillväxt och kvalitet
  • markanvändning och ägarförhållanden
  • skogarnas hälsa
  • skogarnas biodiversitet
  • kolreserverna i skogarna och deras förändringar

Dessa uppgifter och prognoser för skogarnas framtida utveckling används som stöd för politiska beslut på det riksomfattande och regionala planet, inom skogsindustrin, för internationella rapporter samt som forskninsunderlag.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke

Läs också