Skogträdsförädlingen utgör en central del av skogsträdens fröförsörjning med vilken man säkrar tillgängligheten av genetiskt högklassiga och varierande frön för skogsodling. Till de trädarter som förädlas i Finland hör tall, gran och vårtbjörk, asp, klibbal och sibirisk lärk.

Bild: Matti Haapanen, Luke
Bild: Matti Haapanen, Luke

Skogträdsförädling skapar ny tillväxt och högklassiga frön

Största delen av våra skogars årliga förnyelseområde, ca hundratusen hektar, odlas antingen genom plantering eller sådd. Med valet av odlingsmaterial kan man påverka den nya skogens avkastning på ett enkelt och långsiktigt sätt. Den goda hållbarheten, kvaliteten och avkastningen av förädlade frön och plantor ger inom omloppstiden mervärde såväl för en skogsägare som för hela skogsnäringen. Nuförtiden odlas över hälften av plantor som producerats för skogsodling av frön som förädlats i vårt land.

Som utgångspunkt för förädlingsarbetet och produceringen av förädlat odlingsmaterial har man från naturskogen valt ut tusentals träd som till sin tillväxt och kvalitet är särskilt goda, s.k. plusträd. Ett förädlat frö produceras i fröplantager där de bästa plusträdernas arvsmassa reproducerats genom ympning. I fröodling får plusträdens ymp korsas fritt med varandra med hjälp av vindpollinering.

I avkommorna har de utmärkta föräldrarnas arvsanlag förenats som slumpmässiga kombinationer. Dessa kombinationer kunde i princip skapas också i naturen, men med en mycket liten sannolikhet. Vid fröplantage har man ökat sannolikheten att gynnsamma arvsanlag kombineras genom att inkludera plusträd från ett omfattande område i samma odling.

Den naturenliga men tidskrävande och dyra fröplantagen är tillsvidare den enda metoden med vilken man överfört träförädlingsresultaten till praktiken i en större skala. Vid sidan av denna håller man på och utvecklar en snabbare och effektivare metod för granen där förädlade granplantor skulle produceras från fröembryon med hjälp av vegetativ vävnadsreproduktion.

Förädlingsprogrammet styr genomföringen

Skogträdsförädlingen är en kontinuerlig process. Arvsanlag som gynnsamt påverkar önskade egenskaper förädlas i varje trädgeneration med hjälp av omväxlande åtgärder, urval, korsning och testning. Skogträdsförädlingens avanceringstakt är långsammare jämfört med andra odlingsväxter på grund av skogsträdens långa mellanrum mellan generationerna. På grund av den långa omloppstiden (60–100 år) är det dessutom betydligt mera tidskrävande (10-20 år) att med hjälp av fältprov bestyrka de genetiska skillnaderna som framtäder i avkastnings-, kvalitets- och hållbarhetsegenskaperna än för andra växter.

Naturresursinstitutets myndighetsverksamhet

Naturresursinstitutet ansvarar i Finland för skogträdsförädlingen som en samhällelig tjänst, en myndighetsuppgift, som betjänar skogsägare, producenter av förädlade frön och hela skogsnäringen.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke

Läs också