Den finländska skogsbioekonomin som verkar globalt behöver aktuell information om skogssektorerna i Ryssland och östra Europa till stöd för beslutsfattandet. Dessa länder blir allt viktigare konkurrenter och investeringsobjekt för Finland, men de är även ett växande marknadsområde för kunskap och produkter. I Naturresursinstitutets internettjänst finns förädlad information om dessa länders skogssektorer, med fokus på de viktigaste temana.

Skogsinformationstjänsten för Ryssland, www.idanmetsatieto.info, innehåller aktuell information om Rysslands skogsbioekonomi samt förändringar inom skogsbruk, -politik och -industri. Nyhetsspalten uppdateras veckovis, och den erbjuder ett lätt sätt att följa utvecklingen av branschen. Ytterligare innehåller portalen publikationer i seminariematerial.

Tjänsten grundades år 2003 för att fylla det ökade behovet av information om Rysslands skogssektor. För förmedling av information av den finländska skogsektorn öppnades en parallell portal på ryska, Lesinfo.fi Den betjänar speciellt det gränsöverskridande samarbetet inom skogsbioekonomin.

Skogsinformationstjänsten för Östeuropa erbjuder koncentrerad information om Baltikums samt de för skogsresurserna viktiga östeuropeiska ländernas skogssektorer. Tjänsten omfattar en grundläggande beskrivning av skogsresurserna, skogsindustrin, skogslagstiftningen samt användningen och vården av skogarna i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ukraina och Vitryssland.

Tjänsterna utvecklas med stöd av forskningsdata

Luke producerar aktuell information om Rysslands och östeuropeiska ländernas status och utveckling inom skogsbioekonomin. De prioriterade områdena i forskningen är skogspolitik, tillgång och anskaffning av råvara för olika ändamål samt hållbart skogsbruk och bioenergi.

Data som forskningen producerar uppdateras i skogsinformationstjänsterna. Dessutom samlar Naturresursinstitutet in information för tjänsterna från nationella och internationella källor.
Tjänsterna har utvecklats för att stöda finländska företags och organisationers internationalisering och byggandet av nätverk. Syftet är att hjälpa finländska aktörer och företag inom skogsbioekonomin att hitta nya affärsmöjligheter och nya marknader, utan att glömma uppföljningen av konkurrenterna. Skräddarsydda tilläggstjänster fås på beställning.

Man har fått finansiering för implementeringen av informationstjänsterna från Europas granskapsprogram (Interreg III A Karjala, Euregio Karelia), den regionala utvecklingsfonden samt socialfonden: www.rakennerahastot.fi.