Syftet med handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO-programmet) är att stoppa tillbakagången i de skogbevuxna naturtyperna och skogsarterna och etablera en gynnsam utveckling för den biologiska mångfalden. Målet med METSO är att trygga och öka mångfalden både på skyddsområden och i ekonomiskogar. Programmet grundar sig på att det är frivilligt för skogsägare att delta.

Naturresursinstitutet följer upp och utreder genomförandet av METSO-programmet, effekterna av det samt utvecklingsbehoven ur ekologiskt, ekonomiskt och samhälleligt perspektiv. På detta sätt skapar vi en grund för utveckling av metoder som tryggar mångfalden och för utvärdering av hur väl de fungerar. Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral sammanställer årligen en lägesrapport om genomförandet av METSO. Våra resultat utnyttjas av dem som genomför och administrerar METSO samt av intressegrupper, forskare och skogsägare.

Naturresursinstitutet har i sina utredningar konstaterat att man har lyckats skydda många värdefulla skogsobjekt inom ramen för METSO. De naturvetenskapliga urvalskriterierna för METSO fungerar väl vid identifiering av objekt som är särskilt värdefulla till sin artrikedom. Objekt har undersökts i Nyland, Norra Savolax, Södra Österbotten, Kuusamo och Sydöstra Finland. Hotade arter påträffades i större omfattning i Kuusamo och Sydöstra Finland än i de övriga områdena. Bakomliggande orsaker till de regionala variationerna är bland annat hur skogarna har brukats tidigare och närheten till den östra gränsen.

Inventering av rötvedslevande insekter på ett METSO-objekt i Parikkala.

Mångfalden kan tryggas inte enbart genom skogsskydd, utan också genom att utveckla skogshanteringsmetoderna. På tusen hektar stora försöksområden i Ruunaa och Isojärvi undersöks vilka effekter skogsskötselmetoder som följer skogens naturliga utveckling har på trädbeståndets, organismernas och livsmiljöernas utveckling i områdena. Enligt undersökningarna är förekomsten av vindfällen mycket liten vid småskalig luckhuggning och återväxten i luckorna är god.

Genom METSO-programmet kan skogsägare erbjuda objekt som skyddas permanent eller på viss tid samt delta i naturvårdsprojekt. Att METSO är frivilligt och att skyddsåtgärderna grundar sig på ersättning är viktiga faktorer för att programmet ska accepteras bland skogsägarna.

Med hjälp av kalkylprogrammet SuojeluMotti går det att bedöma de virkesproduktionsmässiga och ekonomiska effekterna av skyddet, dvs. hur trädbeståndet utvecklas både kvantitativt och kvalitativt under den tidsbestämda skyddsperioden jämfört med hantering av en motsvarande skog som en vanlig ekonomiskog. Utifrån resultaten går det att fastställa hur trädbeståndets värde har förändrats under skyddsperioden.

Bilder: Reijo Penttilä, Naturresursinstitutet