Målet med rekonstruering är att återställa en livsmiljö i dess naturtillstånd. Man kan låta naturen sköta rekonstrueringen själv eller så kan människan snabba upp återställandet av ekosystemet genom olika åtgärder. Dessa kan till exempel vara bränning eller att göra små öppningar i skogen.

Syftet med rekonstruering av livsmiljöer är att fördröja eller helt stoppa hotet mot arter och naturtyper. Ofta är syftet också att binda samman områden i naturtillstånd med varandra, och särskilt när det gäller myrar, även att förbättra områdets rekreationsvärde och dämpa klimatförändringen.

Rekonstruering görs i huvudsak på naturskyddsområden. Rekonstruering av myrar utanför skyddsområden blir vanligare.

EU ställer upp mål för rekonstrueringen

Största delen av Finlands skogs- och myrnatur har påverkats av människan. Spår av skogsnäringen, till exempel ett likåldrigt skogsbestånd, en liten andel murken ved och dikade myrar ses därför överallt, också på många skyddsområden. Trots att skogsnäring inte längre bedrivs där, kan naturtillståndet fortsätta att försämras.

EU har ställt som mål att rekonstruera 15 procent av de försvagade naturtyperna före 2020. Fram till 2012 hade 36 000 hektar skogs- och myrmark i statlig ägo och cirka 750 hektar i privat ägo rekonstruerats i Finland.

Rekonstrueringen har ett pris

De senaste forskningsresultaten visar att man genom rekonstruering kan främja många hotade arters fortbestånd och naturens mångfald. En biologisk mångfald är å sin sida ett livsvillkor för människan. Den producerar näring, läkemedel, vatten, ren luft och fungerar bland annat som en buffert i klimatförändringen.

Rekonstrueringens pris påverkas av vilka skötselkrav det rekonstruerade objektet har. Att bevara exempelvis traditionslandskap och fågelvåtmarker kräver kontinuerlig skötsel. Och för de arter som är beroende av eld för sin överlevnad är det viktigt med återkommande bränder. Med detta avses att man nära ett tidigare bränt skogsområde inom några år bränner ett nytt område som arterna kan flytta till.

Målet med forskningen är att finna de bästa metoderna för rekonstruering

På Luke forskar man i hur rekonstrueringen av skogar och myrar påverkar den biologiska mångfalden, miljön samt ekosystemens struktur och funktion. Syftet med forskningen är att jämföra olika rekonstrueringsmetoders effekt när funktioner och strukturella särdrag som är typiska för naturliga ekosystem återinförs.

Bilden uppe på skärmen: Anne Hekkala