Naturturismen, gruvdriften, skogsbruket, vindkraften och naturvården har alla sina egna behov när det gäller användningen av de begränsade skogsarealerna.

Gruvdriften kan ha negativa effekter på turistnäringen om miljöns kvalitet försämras och den naturnära imagen lider. Det väsentliga är gruvverksamhetens avstånd till turistcentra och rutter som turisterna använder.

Bild: Erkki Oksanen, Luke.
Bild: Erkki Oksanen, Luke.

Skogsbruksområden har kontaterats lämpa sig väl, i synnerhet för vinterturismen. Under sommaren är däremot skogsbrukets negativa landskapsmässiga effekter svårare att få att gå ihop med naturturismen. Frågan gäller här skogsbrukets intensitet: exempelvis genom att undvika stora kalavverkningar och jordbearbetning blir skogarna lämpligare för rekreation.

Bland energiproduktionsformerna syns vindkraften så tydligt i skogslandskapet att den medför problem i synnerhet för den form av turism som baserar sig på vildmarksupplevelser. En enkät om miljökonflikter som gjordes 2015 visar tydligt att tvister i anslutning till gruvor och vindkraft har uppstått under 2000-talet.

Turismen och naturvården kan i bästa fall stödja varandra. Man vet att människornas miljömedvetenhet och vilja att skydda naturen ökar genom turism och positiva naturupplevelser. Turistcentra ligger ofta i närheten av nationalparker.

Forskningen låter olika parter komma till tals

Naturresursinstitutet forskar i relationerna mellan skogsbruket och de nya formerna av naturanvändning. Forskningen gäller bland annat kontroversiella ämnen med anknytning till naturanvändningen samt behov och möjligheter till sammanjämkning i tvister. Fallstudierna gäller gruvdrift, vindkraft, skogsbruk, turism och naturvård.

Behov hos och lokalisering av de olika användnings formerna granskas genom metoder för geografisk information. Så kan man lokalisera objekt som är värdefulla ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Även konflikter som hänför sig till områdesanvändning kan upptäckas i god tid och särskild granskning av planeringen styras till just dessa konflikter. Med hjälp av delaktiga geoinformationsmetoder (PPGIS) samlar vi in data om vad människor uppskattar och om deras behov i anslutning till användningen av området, särskilt i omgivningarna till turistcentra i norra Finland.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke

Läs också