Cirka 65 procent av renskötselområdet är skogsmark eller dikad myrmark som omfattas av skogsbruksverksamheten. I dessa områden påverkar både skogsbruket och rennäringen betesmarkerna och samtidigt även varandras verksamheter.

Skogsbruket påverkar renbetesmarkerna mest i de södra och mellersta delarna av renskötselområdet samt i de områden i Övre Lappland där skogarna som omfattas av skogsbruket utgör en betydande del av renbetesmarkerna. Skogsbruket försvagar särskilt vinterbetesmarkerna eftersom mogna och gamla över 140-åriga tall- och granskogar är de bästa lav- och tagellavbetesmarkerna för renskötseln.

De bästa lav- och tagellavbetesmarkerna har minskat kraftigt i antal under årtiondena när ekonomiskogarna har avverkats och ersatts med stora mängder plantbestånd och unga uppdrivningsskogar. Förändringen och fragmenteringen av sammanhängande betesskogar till en mosaik av täta uppdrivningsskogar och jordbearbetningsområden i kombination med nätverket av skogsbilvägar har inneburit anpassning till en förändrad och försvagad vinterbetesmiljö för renskötseln. Förändringen i betesmiljön som inträffat samtidigt som renskötselmetoderna har förändrats och den därpå följande ökningen av antalet renar har lett till ett starkt slitage på lavbetesmarkerna.

Naturresursinstitutet undersöker renbetesmarkerna och faktorer som påverkar deras tillstånd

Naturresursinstitutet undersöker renbetesmarkerna utifrån förändringar i antal, tillstånd och användbarhet samt analyserar orsakerna till förändringar. Undersökningen utreder bland annat rennäringens och skogsbrukets inverkningar på renbetet och renskötseln. Här ingår även ett forskningssamarbete mellan Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet inom vilket man analyserar bland annat hur antalet renar, betesmarkernas användningssätt, skogsbruket och annan markanvändning påverkar vinterbetesmarkernas tillstånd samt renskötselns produktivitet och lönsamhet.

Naturresursinstitutet bygger tillsammans med Finlands miljöcentral upp en geoinformationsdatabas för rennäringen inklusive verktyg inom det nationella geografiska informationssystemet Liiteri. Dessa verktyg kan utnyttjas för planering av renskötseln, skogsbruket och markanvändningen.

Bilden uppe på skärmen: Jouko Kumpula, Luke

Läs också