Under det goda skördeåret 2012 passerade blåbär lingon som det viktigaste naturbäret ekonomiskt sett i Finland. Plockningsintäkterna för blåbär uppgick till 12,2 miljoner euro. Blåbärsskördarna varierar kraftigt från år till år men skördarna kan också påverkas av skogsbehandling.

Bild Erkki Oksanen/Luke
Bild: Erkki Oksanen/Luke

Förekomsten av och mängden svamp regleras av väderfaktorerna och av skogens trädslagssammansättning, trädbeståndets ålder och täthet samt tjocklek, fuktighet och sammansättning på lagret av humus och skogsförna. I talldominerade moskogar är de vanligast förekommande svamparterna sandsopp, pepparriska, storkremla, tegelkremla och tallsopp. I grandominerade skogar ger skogsriska och vinkremla goda skördar. I blandskogar där björk dominerar är tegelsopp en vanlig svamp.

Naturresursinstitutet undersöker möjligheterna till bättre skördar i naturliga förhållanden

Naturresursinstitutet undersöker hur olika skogsbehandlingsalternativ inverkar på svamp- och bärskördarna. Dessutom forskar man i om pollineringen av blåbär kan säkerställas med hjälp av honungsbin. Man utreder också sätt att säkerställa skörden av svamp i naturen genom olika miljövårdande åtgärder på svamparnas naturliga växtplatser.

Naturresursinstitutet har utrett hur en gemensam produktion av blåbär och virke påverkar hanteringen av skogsbeståndet. Undersökningen visar att blåbärsinkomsterna från tallskog och blandskog överstiger inkomsterna från skogsavverkning när räntesatsen är tre procent och kilopriset på blåbär fyra euro. När räntan är fyra procent, är blåbärsinkomsterna högre redan vid ett kilopris på två euro.

 

Läs också