Lappland har jämfört med resten av Finland exceptionellt många näringar och användningsformer som baseras på skogen och naturen. Där finns turism, renskötsel, skogsbruk, gruvdrift, vindkraftsproduktion, plockning av naturprodukter, jakt och rekreation. I Lappland finns också många skyddsområden. Dessutom är Övre Lappland samernas hembygdsområde.

Bild: Mikko Jokinen, Luke
Bild: Mikko Jokinen, Luke

Slutsatsen av forskningsresultaten var att det lönar sig att satsa på harmonisk samexistens mellan olika näringar i Övre Lappland. Att nå samförstånd är önskvärt med tanke på såväl näringsstrukturens mångfald, den lokala ekonomin som invånarnas sociala gemenskap. Uppnående av samförstånd förutsätter ändå att parterna i en konflikt är villiga att kompromissa.

Samordningen av användningsformer ska undersökas vidare

Naturresursinstitutet forskar vidare i frågor som gäller samordningen av näringar i Lappland. Forskningens fokus har förskjutits bland annat till hur gruvverksamheten och vindkraftsproduktionen ska samordnas med turismen och rennäringen.

Ett forskningsprojekt om hållbar användning av skogarna i Övre Lappland har ökat forskarnas och andra involverades förståelse för regionens näringar, deras betydelse och utvecklingspotential, men också för de specialvillkor som de olika intressesfärerna ställer för utövande av sina verksamheter. Dessa forskningsdata har använts av lokala näringar och av myndigheter i handledningsarbete.

Bilden uppe på skärmen: Jouni Hyvärinen