Myrarnas betydelse har traditionellt betraktats utifrån deras naturresurser, till exempel via den ekonomiska nyttan av virke och torv. Över hälften av dagens nästan 10 miljoner hektar myrar har dikats ut för skogsbruket. Ungefär en femtedel av den skogsdikade myrarealen har dock visat sig vara oförenlig med skogsbruk på grund av svag virkesproduktionsförmåga. Hur de lågproducerande myrarna ska användas i fortsättningen är tills vidare en i huvudsak olöst fråga.

Bild: Erkki Oksanen , Luke
Bild: Erkki Oksanen , Luke

Torvproduktion är en annan användningsform som påverkar myrarnas natur kraftigt. Torvproduktionen förstör också vattensystemen i närheten av sina produktionsområden. Eldning med torv är en betydande källa till växthusgasutsläpp. Torvproduktionen säkrar inhemsk och regional energiproduktion och ger sysselsättning i glesbygden.

Man har forskat länge i hur vitmossa kunde utnyttjas. Vitmossa innehåller socker och därför kan bland annat bioetanol som fungerar som bilbränsle tillverkas av den. Vitmossa kan också användas som odlingsunderlag i växthus.

Naturresursinstitutets forskning har producerat information för landskapsplanläggningen

Naturresursinstitutet har till exempel producerat information för samordning av användningsformer för myrar i Norra Österbotten. I fokus för samordningen där står skogsbruk, torvproduktion, naturvård, rekreation och renskötsel.

Samordningen av användningsformer för myrar studeras bland annat i det omfattande projektet LIFEPeatLandUse som finansieras av Miljöprogrammet EU LIFE+.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke