Skogen är en viktig del av Finlands nationalekonomi och en viktig källa för sysselsättning och inkomster. Under de senaste decennierna har det huvudsakliga användningssyftet för Finlands skogar varit virkesproduktion. De övriga näringarna har försökt anpassa sina behov därefter.

Antalet skogsrelaterade intressegrupper ökar

En ny typ av utnyttjande av skogsbaserad biomassa, naturturismens och rekreationens ökande popularitet och behovet av att skydda den biologiska mångfalden introducerar nya skogsrelaterade behov och mål vid sidan av virkesproduktionen. Förändringen i skogsägarstrukturen, till exempel det ökade antalet urbana skogsägare kan rikta verksamheten mot andra nyttor som skogen ger utöver virkesproduktionen, såsom rekreation och ekoturism, bärskördar och biologisk mångfald.

De mångsidigare målen som ställts upp för skogsanvändningen ökar antalet skogsrelaterade intressegrupper. Därmed ökar behovet av samordning, delaktigt beslutsfattande och samarbete mellan intressegrupperna.

Mustatorvisieni, sienet, monikäyttö, sienestys.
Foto: Erkki Oksanen, Luke.

Naturresursinstitutet stöder en mångsidig skogsanvändning

Forskningen i mångsidig användning av skogen uppfattas ofta som en samordning av rekreation, bär- och svampproduktion samt virkesproduktion. Forskningen i mångsidig skogsanvändning är betydligt mångsidigare än så. Den omfattar forskning i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det är också nödvändigt att undersöka offentliga styrmedel och bedöma deras effekter, värdera icke marknadsmässiga nyttor samt undersöka planering och utvecklingsarbete som baseras på geografisk information. I Naturresursinstitutets forskning i mångsidig skogsanvändning beaktas alla dessa perspektiv.

Forskningen behöver aktörer som ansvarar för styrning och planering av områdenas användning. Nya former för skogsanvändning skapar nya forsknings- och utvecklingsbehov eftersom bedömningen av hur effektiva styrmedlen är förutsätter studier och uppföljning av dessa.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke