Naturen har en förmåga att minska vår stress och få oss att glömma våra vardagsbekymmer, vi blir friskare av att vistas ute i naturen och mår bättre. Det är bevisat att även ett kortare besök i naturen bidrar till att bland annat sänka blodtryck och puls samt till ett ökat välbefinnande.

Naturen lockar oss till att röra på oss, erbjuder möjligheter till social samvaro och följden blir ett känslomässigt förhöjt välbefinnande.

Våra favoritställen i naturen har en speciellt god förmåga till att bidra till avkoppling och återhämtning.  Undersökningar har visat att människor upplever en starkare känsla av återhämtning när de besöker sina favoritställen i rekreationsområden, stadsskogar och på stränder än i parker eller i bebyggda stadsmiljöer.

Naturmiljöns kvalitet är avgörande

På årsbasis ser vi effekterna av naturens lugnande påverkan redan efter fem timmars vistelse eller efter två till tre besök i naturen per månad utanför stadsbebyggelse. Naturområden utanför stadsmiljöer har en större lugnande inverkan på vårt välbefinnande än grönområden i staden har.

Ett besök i ett mindre grönområde ger en omedelbar känsla av avkoppling och växtligheten inger en känsla av att vistas i ett separat rum skilt från den bebyggda stadsmiljön. För ett förhöjt välbefinnande krävs större grönområden lämpade för längre vistelser.

Foto: Mikko Jokinen, Luke.
Foto: Mikko Jokinen, Luke.

Forskningsdata hjälper att utveckla tjänsterna

Naturresursinstitutet genomför undersökningar om hur naturliga miljöer påverkar hälsan och välbefinnandet. Hur optimerar man placeringen av naturområden nära människorna även i städerna? Vilka behov och önskemål har olika befolkningsgrupper? Vilken är naturens effekt på välbefinnandet med perspektiv på rekreationsanvändningens samhälleliga nytta, kan man öka den mångsidiga användningen av skogarna och utveckla affärsverksamheter med bas i naturen? Tillsammans med framförallt Tammerfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd bedriver Naturresursinstitutet forskningssamarbete inom välbefinnande också med internationella kopplingar.

Samhället har ett stort behov av information kring dessa frågor. Informationen behövs för att förbättra folkhälsan. Den behövs också för genomförandet av det nationella skogsprogrammet och Finlands turismstrategi för 2020, planeringen och vården av statliga och privatägda skogar, planeringen av kommunernas och landskapens markanvändning samt främjandet av affärsverksamhet inom turism och naturtjänster.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.