Närproducerad mat är mat som producerats lokalt så nära som möjligt och vars ursprung kan spåras ända till gården eller företagaren. Närproducerad mat stöder till exempel bevarandet av lokala matkulturer och lokala näringar. Naturresursinstitutet undersöker konsumenternas uppfattningar om närproducerad mat och olika presentationer och behov av och förväntningar gällande den samt närmatsproducenternas affärsverksamhet, strategier och tillväxtutsikter. Naturresursinstitutet undersöker även geografisk tillgång till närproducerad mat och dess ekologiska verkningar, utvecklar affärskompetensen hos företagare inom branschen och aktiverar samarbetet mellan aktörerna.

© Valtion ravitsemusneuvottelukunta
© Statens näringsdelegation

Närproducerad mat utgör även en av spetsarna inom matpolitiken i Finland. Målet för programmet för närmat som inleddes 2013 är bland annat att göra produktionen av närproducerad mat mångsidigare och öka den så att den motsvarar efterfrågan samt att höja förädlingsgraden hos närproducerad mat, öka andelen närproducerad mat av den offentliga upphandlingen genom att förbättra upphandlingskompetensen och de kvalitetsmässiga kriterierna och intensifiera samarbetet mellan alla som arbetar inom sektorn för närproducerad mat och att förbättra möjligheterna för primärproduktion.

Till utmaningarna för närproducerad mat hör exempelvis ett ojämnt och oidentifierat produktutbud. Konsumenterna kan inte heller alltid se i detaljhandeln vilka produkter som är närproducerad mat.

Naturresursinstitutet undersöker närproducerad mat ur olika synvinklar.

Naturresursinstitutet producerar forskningsinformation om närproducerad mat både som stöd för beslut inom programmet för närmat och för företagare inom branschen för utveckling av deras verksamhet. Detta främjar även företagarnas branschkompetens, utvecklingen av konkurrenskraften och därigenom en ökad användning av närproducerad mat.

Vidare stöder Naturresursinstitutet regionala aktörer inom branschen i bildandet av etablerade nätverk. Inom detta forskningsbaserade utvecklingsarbete byggs regionala verksamhetsmodeller som syftar till att intensifiera samarbetet och öka användningen av närproducerad mat bl.a. i de offentliga köken och mattjänsterna.

Läs också