Matspill är onödigt avfall. Det är möjligt att förhindra matspill till exempel genom att tillreda eller förvara mat på ett annat sätt. Matspill uppkommer i alla länkar i matkedjan, men störst är det i hushållen.

I Finland uppgår matspillet i hushållen till 120–160 miljoner kilo varje år, vilket motsvarar 20–25 kilo per person. Det totala matspillet i matkedjan är cirka fyra gånger större. Mat som producerats i onödan belastar både ekonomin och miljön. Produktionen av mat som går till spillo i matkedjan har en klimateffekt på cirka 1 000 miljoner CO2-ekvivalentkilo.

Naturresursinstitutet undersöker matspillets mängd och utvecklar metoder för att följa upp och minska spillet. Vi letar också efter nya möjligheter att använda biflöden i syfte att förbättra matsystemets kretsloppsekonomi. Målet är att förebygga spill, dirigera ätbar mat tillbaka till matkedjan och slutligen befordra oätligt spill till jordbruket, där det kan användas som näringsämnen. I bästa fall möjliggör spillet och biflödena ny affärsverksamhet.

ruokahavikki2_kirsi_silvennoinen
Bild: Kirsi Silvennoinen, Luke

Finland och Europeiska kommissionen har som mål att vi år 2020 lever i ett återvinningssamhälle där allt avfall används som resurs. Enligt EU:s paket för kretsloppsekonomin ska matspillet minska till hälften senast år 2030. Uppnåendet av dessa mål fordrar samarbete mellan matkedjan och organisationer som forskar i kedjan. Det kräver också fungerande verktyg för fortlöpande uppföljning och minskning av matspillet i hela matkedjan.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen / Luke

Läs också