Konsumtion och produktion av mat har miljökonsekvenser. I allra bästa fall är maten sund och god men också ansvarsfullt producerad och konsumerad.

Produktion av mat bidrar till exempel till klimatuppvärmningen, eutrofieringen och försurningen av miljön samt till minskningen av naturens biodiversitet. Dessutom förbrukar den stora mängder resurser av olika slag, till exempel näringsämnen, mark, energi och vatten. I Finland står jordbruket i dagens läge för cirka hälften av den fosfor- och kvävebelastning som slutligen hamnar i Östersjön till följd av den mänskliga verksamheten.

Odlingsmetoderna har utvecklats och gödslingsmängderna minskat avsevärt under de senaste decennierna. Trots detta syns inga tecken på att näringsbelastningen från jordbruket skulle minska.

Naturresursinstitutet producerar nya lösningar för utveckling av produktionen, utnyttjande av biflöden och förebyggande av spill i syfte att minska näringsbelastningen från produktionen. Naturresursinstitutet strävar efter att hitta metoder som kan användas för att minska miljö- och klimatbelastningen från matproduktionen.

Bilden uppe på skärmen: Veikko Somerpuro / Luke

Läs också