Ekologisk forskning utförs inom flera vetenskapsområden och målet för forskningen är en övergripande utveckling av ekolivsmedelskedjan och skapandet av ännu hållbarare handlingssätt tillsammans med aktörerna i livsmedelskedjan. Närmare en fjärdedel av finländarna köper ekologiska produkter varje vecka. Undersökt information om ekologiska produkter behövs som stöd såväl för politiska beslut som för beslut som fattas av aktörerna inom näringsgrenen och av konsumenterna.

Naturresursinstitutets ekologiska forskning koordineras av Finska ekologiska forskningsinstitutet som grundats tillsammans med Helsingfors universitet. Över 80 anställda vid Naturresursinstitutet arbetar i allmänhet eller tidvis med ekologisk forskning.

Ekoproduktion är ett certifierat produktionssätt och grundar sig såväl på IFOAM:s principer för ekologisk produktion som på Europeiska gemenskapens lagstiftning om ekologisk produktion. Den grundläggande principen utgår från tryggandet av naturens, människornas och djurens välmående.

Ekologisk verksamhet grundar sig både på utvecklings- och forskningsprojekt genom vilka Naturresursinstitutet samarbetar såväl med andra finländska som med utländska forskningsinstitut. Ekologisk forskning omfattar utöver forskning av traditionell primärproduktion även miljö-, närings-, livsmedels- och samhällsforskning och beteendevetenskaplig forskning. Naturresursinstitutet forskar i ekologisk produktion inom alla dessa sektorer.

Näringsämnena cirkulerar i ekologisk produktion

Ekologisk primärproduktion utgår från cirkulering av näringsämnen, underhåll av markens skick och naturens mångfald, undvikande av användning av icke förnybara naturresurser och från förebyggande åtgärder för bibehållande av produktionsdjurens välmående och samtidigt möjliggörande av arttypiskt beteende.

Ekologisk miljöforskning riktar sig in på livsmedelskedjans externa effekter, som t.ex. förhindrande av nedsmutsning och eutrofiering av både grund- och ytvatten, avvärjande av klimatförändringen och en rättvis global fördelning av maten.

Den näringsmässiga kvaliteten hos ekologiska produkter undersöks i samarbete med internationella forskningsanstalter och de viktigaste resultaten hänför sig till högre halter av antioxidanter i produkter från växtriket och en gynnsammare konsistens av fettsyror i produkter från djurriket. Den samhällsvetenskapliga forskningen av ekologiska produkter fokuserar på granskning av ekologiska produkter som en del av det lokala och det globala matsystemet och fenomen som inverkar på det.

Finland är känt som ett land med ren mat. Bättre produktifiering och ett starkare varumärke för ekoprodukter skulle erbjuda en förutsättning även för försäljning till utlandet. Ekokonsumentundersökningar förekommer allmänt ute i världen. I Finland är motsvarande undersökningar i första hand ekokonsumentundersökningar som inte har genomgått jämförande utvärdering. Av denna orsak är vetenskaplig forskning nödvändig även beträffande konsumentbeteende.

Undersökt ekologisk information som stöd för beslutsfattande

Undersökt ekologisk information produceras i samarbete med producenterna utifrån forskningsproblem och utvecklingsproblem som observerats inom primärproduktionen. Forskningsresultaten kan också utnyttjas av livsmedelsförädlingsföretag i deras produktutvecklingsarbete. Finlands regering har uppställt nationella mål för utveckling av den ekologiska produktionen. Enligt målet används en femtedel av odlingsjorden i Finland för ekologisk produktion före 2020, mängden ekologisk produktion motsvarar den inhemska konsumtionen, försäljningen av ekologiska livsmedel inom detaljhandeln och yrkeskökssektorn har blivit tredubbelt större och en femtedel av maten som serveras på daghem och i skolor är ekologisk. Det är en viktig uppgift för Naturresursinstitutet och Finska ekologiska forskningsinstitutet att genom forskning främja verkställandet av målet som regeringen uppställt.