Växtskydd innebär åtgärder som genomförs med långsiktig planering för att minska eller förebygga förekomsten av växtskadegörare, dvs. de skörde- och kvalitetsförluster som växtsjukdomar, ogräs och skadedjur orsakar odlingsväxterna.

Växtskyddsåtgärderna indelas i förebyggande, mekaniska, biologiska och kemiska metoder. Grunden för att hålla växtskadegörarnas skador under kontroll är åtgärder i anslutning till odlingen: friskt förökningsmaterial, mångsidigt växelbruk, hållbara växtsorter, balanserad gödsling och olika bearbetningsmetoder.

År 2014 måste alla yrkesmässiga odlare i sin odling övergå till att följa de allmänna principerna för integrerat växtskydd (IPM) enligt EU:s ramdirektiv (2009/128/EG). Syftet är att minska riskerna för miljön och människornas hälsa som kemiskt växtskydd eventuellt medför. Det centrala i integrerat växtskydd är att förebygga växtskyddsproblem bland annat genom att använda goda odlingsmetoder.

Tyngdpunkter inom växtskyddsforskningen

Växtskyddet utgör en viktig del av riskhanteringen inom växtproduktionen. Till följd av klimatförändringen och den ökade internationella handeln förändras växtskadegörarna och deras biologiska beteende och behovet av växtskyddsforskning ökar. Växtskyddets miljömässiga hållbarhet ska anpassas till produktionens ekonomiska hållbarhet.

Genom sin forskning skapar Luke förutsättningar för konkurrenskraftig åker-, trädgårds- och skogsnäring, främjar anpassningen till förändring samt åker- och trädgårdsväxternas hållbarhet. Via forskningen strävar vi efter att öka ansvarsfullheten i matkedjan och påverka beslutsfattandet inom bioekonomin genom att producera information för odlarna, skogsägarna, forskarsamhället, rådgivningen, industrin, myndigheterna, de politiska beslutsfattarna och konsumenterna.