Vid växtförädling förbättrar man växtens egenskaper, och som slutresultat får man fram en ny art. Egenskaper som kan förbättras är bland annat skördens mängd och kvalitet, motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare samt odlingssäkerhet.

Växtförädling är att utnyttja växternas genetiska växling och att välja de bästa individerna.

Odlingsväxternas genreserv består av förädlingsmaterial, växtsorter, lantstammar som förvarats på genbanker och annat material samt av odlingsväxternas populationer i naturtillstånd och besläktade arter i naturtillstånd. Förädlaren får gener bl.a. från genbankerna eller genom att byta material med andra förädlare. Detta kan tillföra förädlingsprogrammen egenskaper som förädlaren inte har i sitt eget material. Att förädla en ny växtsort tar 10–15 år, beroende på arten och förädlingssätten.

Det enda förädlingsverket för jordbruksväxtsorter i Finland är Boreal Växtförädling Ab. Luke har ett nära samarbete med Boreal och inom gemensamma projekt producerar Luke forskningsinformation och hjälpmedel för förädlingsverksamheten.