Omkring 30 procent av Finlands areal används för vallodling och omkring hälften av jordbruksintäkterna härrör från mjölk- och nötköttsproduktion som baserar sig på vallproduktion. Vallproduktionen är av avgörande vikt för lönsamheten och konkurrenskraften hos jordbruket i Finland.

På sommaren betar boskapen på vallbeten och till vintern skördas vallen och konserveras som ensilage eller torrhö. I allmänhet är det möjligt att få 2­–3 vallskördar under en sommar. De mest odlade vallväxtarterna är timotej, ängssvingel och rödklöver.

År 2014 producerades ensilage på 470 000 hektar, torrhö på 90 000 hektar och 70 000 hektar av vallarealen användes som bete. Den årliga produktionsmängden uppgår till omkring 7 milj. ton.

Undersökningen av vallproduktion som utförs på Naturresursinstitutet eftersträvar att förbättra den ekonomiska lönsamheten för mjölkproduktion. Man försöker göra ensilageproduktionen effektivare genom att producera information till exempel om verkningarna av olika skördetids- och gödslingsstrategier, val av arter och sorter, olika odlingstekniker samt av det föränderliga klimatet på skördemängden och den utfodringsmässiga kvaliteten. Målet med undersökningen är en optimering av skördens mängd och smältbarhet med beaktande av djurens näringsmässiga behov och välmående samt maximering av företagarens ekonomiska avkastning.

Ett annat av de viktiga målen för Naturresursinstitutets vallforskning är en minskning av jordbrukets belastning av miljön. På Naturresursinstitutet undersöks bl.a. inverkningarna av klimatförändringen och användningen av boskapsgödsel på fosfor- och kväveurlakning från vall samt på klimateffekter. Användning av vall som råvara i biogasanläggningar och användning av behandlingsrester från en biogasanläggning som vallgödsel är föremål för undersökning med målet att göra de gårdsspecifika näringskretsloppen effektivare.