Enligt OECD:s internationella klassificering bor över 40 procent av finländarna på landsbygden och denna täcker över 95 procent av Finlands yta. Över en tredjedel av finländarna har en dubbelidentitet: de upplever sig vara både stadsbor och landsbor.

En stor del av våra resurser, både de materiella och de immateriella, finns på landsbygden. Landsbygden kopplas som en del till utvecklingen av bioekonomin och dess möjligheter, eftersom alla resurser av förnybar energi i praktiken finns på landsbygden.

Potential för nyttoanvändning

Naturresursinstitutets forskning producerar lösningar bland annat för utveckling och uppföljning av landsbygdspolitiken och för landsbygdens små och medelstora företags förmåga till förnyelse och verksamhetsförutsättningar. Man erbjuder också landsbygden lösningar för utveckling och lokalt stöd samt lösningar inom kristålighet, hållbar utveckling och decentralisering. Syftet är att upptäcka landsbygdens nya möjligheter samt skapa nya hållbara näringar och välstånd.

För främjandet av bioekonomi forskar Naturresursinstitutet till exempel i hur de resurser som används för regional utveckling skulle kunna användas effektivare. Den information som produceras inom utvecklings- och forskningsprojekt som behandlar landsbygden stöder även nationellt och lokalt beslutsfattande.