Rennäringen är en traditionell och samtidigt modern naturnäring, som håller glesbygderna i norra Finland bebodda. Dagens rennäring producerar hälsosamt och välsmakande kött för konsumtion och förädling samt skapar inkomster och välstånd i renskötselfamiljerna och för människorna i renskötselområdet.

Renen och renskötseln har också en nära anknytning till det lokala hantverket samt turismen i norra Finland.

Forskningen stöder en livskraftig och lönsam rennäring

Med hjälp av forskning söks metoder dels för att främja en hållbar och livskraftig renhushållning, dels för att bygga en produktiv och lönsam produktionskedja. Naturresursinstitutet följer upp antalet renbetesmarker, deras skick och användbarhet samt förändringar i betesmiljön och studerar orsakerna till förändringarna.

Naturresursinstitutet sammanställer tillsammans med SYKE en geoinformationsdatabas för rennäringen inklusive verktyg. Dessa kan utnyttjas när verksamheten för rennäring, skogsbruk och markanvändning planeras för att öka renbetesmarkernas hållbarhet.

Naturresursinstitutet forskar i betes- och produktionsmiljön, renskötselmetoderna (bl.a. utfodring av ren och slaktvanor) samt rovdjurens verkningar på renhushållningens produktivitet och renarnas tillstånd. Naturresursinstitutet bedriver även forskning i renens förökning, beteende, genetik och evolutionsekologi.

Läs också