I Finland produceras årligen närmare fyra miljarder kilo spannmål (2015), varav två tredjedelar används som foder för djur. Återstoden exporteras eller används för livsmedelsbruk i Finland.

År 2015 producerades på åkrarna bl.a.

  • korn 1 570 milj. kg
  • havre 980 milj. kg
  • vete 995 milj. kg
  • råg 108 milj. kg
  • ärter 25 milj. kg
  • bondbönor 31 milj. kg

Specialväxter odlas i allmänhet som alternativa odlingsväxter till spannmålsproduktion och med hjälp av dem eftersträvas en förbättring av den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten. Till specialväxter hör såväl gamla odlingsväxter (bovete, oljedådra, bondböna, potatis) som nyare alternativ (korsblomstriga oljeväxter, kummin, quinoa).

Naturresursinstitutet utvecklar hållbar växtproduktion

Forskning av växtproduktion utvecklar mångformiga och hållbara produktionssystem och produktionsmetoder som beaktar de biologiska, teknologiska, ekonomiska och ekologiska aspekterna inom växtproduktion samt odlarnas, industrins och samhällets behov. Ett annat viktigt forskningsobjekt är klimatförändringen och olika anpassnings- och motverkningsåtgärder i anknytning till den.

Naturresursinstitutet ansvarar i officiella sorttester för odlings- och bruksvärdestester av åkerväxtsorter. I testerna mäts sortens skörd, motståndskraft, odlingssäkerhet och kvalitetsegenskaper i odlingsförhållandena i Finland.