Finland är världsledande inom uppfödning av räv och en viktig producent av mink. Dessutom uppföds på farmerna en betydande mängd mårdhund. I Finland finns det cirka tusen pälsdjursgårdar, de flesta drivs som familjeföretag och nästan alla ligger i Österbotten.

Pälsdjursuppfödningen är en produktionsinriktning inom jordbruket som får hela sin inkomst från exporten. Nettoexportinkomsterna har legat på cirka 400 miljoner euro under de senaste åren.

Forskningen är internationell och drivs i samarbete mellan näringen och nordiska samt europeiska samarbetspartner. Resultaten lägger grunden för en lönsam, etisk pälsdjursproduktion.

Målsättningen är friska djur och små miljökonsekvenser

Pälsdjursforskningen riktar in sig mångsidigt på produktionsdjurens välbefinnande och produktionens miljökonsekvenser.

Som råvara för pälsdjursfoder används i huvudsak sidoströmmar från livsmedelsindustrin. En utfodring som motsvarar djurens behov av näringsämnen är en central del i djurens välbefinnande. Dessutom försöker man utforma uppfödningsmiljön så att den stöder det artspecifika beteendet.

Via ett internationellt forskningssamarbete skapas ett internationellt uppföljnings- och kvalitetssystem för pälsdjursnäringen, med vars hjälp djurens välbefinnande och eventuella ändringsbehov kan redas ut per gård och djurart. Genom ett program för djurhälsa och -avel stoppas spridningen av ärftliga defekter och sjukdomar.

I fortsättningen kommer Naturresursinstitutet allt mer att studera pälsdjursproduktionens miljökonsekvenser bland annat vad gäller luktolägenheter från gödsel och näringssvinn. Naturresursinstitutet har målsättningen att göra gödseln från pälsfarmerna till en del i de näringskretslopp som cirkuleras i den regionala ekonomin. Dessutom forskar man i hur gödsel kan användas i energiproduktionen.