Inom lönsamhetsbokföringen följer Naturresursinstitutet upp de finländska jordbruksföretagens ekonomiska utveckling med hjälp av material om lönsamhetsbokföring som sammanställs årligen. Naturresursinstitutet räknar ut resultaten och publicerar dem i webbtjänsten Jordbruks- och trädgårdsproduktion på webbplatsen Ekonomidoktorn, som erbjuder mångsidiga rapporter och prognoser för nedladdning.

Genom lönsamhetsbokföringssystemet sköter Naturresursinstitutet även Finlands lagstadgade skyldighet att leverera företagsmaterial som beskriver lantbruket till EU:s bokföringssystem FADN. FADN (Farm Accountancy Data Network) är en databas för bokföring av lönsamheten inom jordbruket som administreras av EU.

Lönsamhetsbokföringsmaterial har samlats in sedan 1912. I det årliga lönsamhetsbokföringsmaterialet ingår inkomster och utgifter, uppgifter om odling, produktionsmängder, lager, uppgifter om egendom och antal arbetstimmar för cirka 800 jordbruksföretag.

Materialet granskas heltäckande för upprätthållande av kvaliteten och säkerställande av resultatens tillförlitlighet. För att garantera generaliserbarheten beräknar Naturresursinstitutet utifrån de företagsvisa resultaten genom viktning de offentliga siffrorna för resultat och lönsamhet samt prognoserna för de 40 000 största jordbruks- och trädgårdsföretagen i Finland.

EU använder uppgifterna i datasystemet FADN vid planeringen av jordbrukspolitiken

Lönsamhetsuppgifterna för jordbrukspolitiken används av jordbruksföretagarna. De gårdar som hör till lönsamhetsbokföringen kan använda de ekonomiska rapporter som sänds till dem vid den ekonomiska uppföljningen och planeringen för den egna gården samt vid jämförelse med andra företag. Lönsamhetsbokföringsverksamheten är helt avgiftsfri för gårdarna.

Rådgivning, undervisning, media, intressebevakning och företag använder resultaten, i synnerhet via webbtjänsten Ekonomidoktorn.

Lönsamhetsuppgifterna används också inom forskningen kring jordbruksbranschens lönsamhet. Av materialet producerar Naturresursinstitutet olika prognoser och simuleringar för lantbruksförvaltningen, som utnyttjar dem till exempel för utveckling av stödsystem och för olika EU-förhandlingar. EU använder de ekonomiska uppgifterna i datasystemet FADN vid planeringen av jordbrukspolitiken och uppföljningen av politikens effekter.