Jordbruket stöds och regleras i alla EU-länder för att trygga livsmedelsproduktionen. Jordbruket och livsmedelsproduktionen måste ständigt effektivisera sin verksamhet och anpassa sig till förändringar på marknaden, i priserna och i efterfrågan.

För jordbruket har man dessutom ställt upp många slags mål i anslutning till exempelvis vattenskydd, utsläpp av växthusgaser, produktionsdjurens välbefinnande och naturens mångfald. Genomförandet av de olika målen kommer till stor del att bero på om den politiska styrningen fungerar på önskat sätt när förhållandena förändras.

I forskningen inom jordbrukspolitiken granskas effekterna av marknaden och den offentliga politiken på jordbruket och livsmedelsekonomin samt på samhällets välbefinnande. Naturresursinstitutet producerar ny analyserad information om effekterna av de politiska åtgärderna inom jordbruks- och livsmedelssektorn till stöd för beslutsfattandet samt motiverade synpunkter på utvecklingen av jordbruks- och livsmedelsekonomin och dess framtida status i olika marknads- och politikscenarier.

Goda beslut är baserade på vetenskapligt grundad information

Till stöd för beslutsfattandet producerar Naturresursinstitutet bedömningar av den framtida utvecklingen och av effekterna av alternativa åtgärder. Dessutom bedömer man effekternas känslighet för de styrmedel som använts och för externa faktorer. Naturresursinstitutet erbjuder lösningar och rekommendationer avseende policyn för hantering av problem, till exempel hur jordbrukets livsduglighet och den ekologiska hållbarheten kan främjas samtidigt.

På Naturresursinstitutet utvecklas och upprätthålls en stark substans- och metodkompetens inom forskningsområdet. Exempelvis är modellering av livsmedelskedjan från matens produktion till dess konsumtion och ända fram till sidoströmmarna ett viktigt hjälpmedel i forskningen.