Husdjursproduktionen är en viktig del av Finlands jordbruk och står för över 60 procent av hela jordbrukssektorns avkastning. Husdjuren hör till våra värdefullaste naturresurser. Genom husdjursavel förbättras jordbrukets konkurrenskraft, ekologisk hållbarhet och djurens välbefinnande.

Finland har ett internationellt sett en högtstående husdjurspopulation. Förväntningarna på produktionsdjuren i den globala jordbrukskonkurrensen är hög produktionspotential, resurseffektivitet, hälsa, fertilitet, hanterbarhet och exteriöregenskaper.

Innovationer för livsmedelskedjan

I Naturresursinstitutets djuravelsforskning utvecklas selektionsmetoder med vilka friska djur med utmärkta egenskaper och så liten miljöbelastning som möjligt kan avlas fram.

Genom forskningen utvecklas bland annat den nordiska avelsvärderingen av mjölkkors fertilitet, minskas näringsbelastningen från fiskodling och förbättras pälsdjurens välbefinnande samt pälsens kvalitet.

Avelsvärderingen och de statistiska modellerna är mycket data intensiva och baserade på effektiva beräkningsprogram. En av de största avelsvärderingsmodellerna som Naturresursinstitutet har byggt upp är avelsvärderingen av produktionsegenskaper hos nordisk mjölkko. Modellen omfattar månadsvisa provmjölkningar för varje finländsk, svensk och dansk ko vad gäller mjölk, fett och protein produktion.

Naturresursinstitutet bedriver internationellt banbrytande forskning om användningen av genomisk information i avelsanalyser. Särskilt i genomisk selektion för mjölkko modelleras stora mängder fenotypiska observationer och DNA-data.

 

Läs också