Finlands nationella program för växtgenetiska resurser har som mål att trygga att framtida generationer har tillgång till genetisk variationen hos odlingsväxter som anpassat sig till finska miljö- odlingsförhållanden.

Programmet främjar skyddet av de genetiska resurserna för odlingsväxter som en del av den biologiska mångfalden i Finland. Målet är att trygga tillgången till genetisk diversitet för växtförädlarnas, forskarnas, odlarnas och produktutvecklarnas behov.

Det är viktigt att ha kunskaper om växternas odlings- och bruksegenskaper i genresurssamlingar, så att det blir möjligt att välja de rätta växtbestånden för utnyttjande inom växtförädling, forskning och utveckling av nya produkter – och även inom fritidsodling. Därför strävar nationella program för växtgenetiska efter att främja forskningen kring genresurserna.

Genom växtförädling utvecklas sorter som har större odlingssäkerhet, bättre avkastningsförmåga och högre kvalitet i finska förhållanden.

Finlands nationella program för växtgenetiska har haft som uppgift att kartlägga, evaluera och dokumentera genresurssamlingarna (i fråga om odlingsväxter) som förökas vegetativt i Finland. Informationen om de växtbestånd som bevaras inom ramen för programmet har lagrats i databaser.

Finlands nationella program för växtgenetiska för jordbruket och trädgårdsodlingen samordnar långtidsskötseln och -bevarandet av värdefulla genresurser av vegetativt förökade odlingsväxter. Målet är också att utöka dessa samlingar.

Naturinstitutet är den huvudsakliga förvaringsplatsen av genresurser av finska odlingsväxter som förvaras vegetativt. Fröförökade växtgenresurser och potatis av finskt ursprung förvaras i Nordiskt Genresurscenter (NordGen). Säkerhetskopior av frö finns i ett säkerhetsvalv i Svalbard (Global Seed Vault). Finlands nationella program för växtgenetiska har ett nära samarbete med NordGen och de övriga nordiska programmen för växtgenetiska resurser.

Programmets experter medverkar även i undervisningen. Ett framgångsrikt jord- och skogsbruk förutsätter också rådgivning och information.

Lagstiftningen stödjer skyddet och den hållbara användningen av genresurserna. Finlands nationella program för växtgenetiska deltar i den nationella beredningen av internationella avtal.

Finlands nationella program för växtgenetiska inleddes år 2003. Naturresursinstitutet ansvarar för bevarandet och programsamordningen i fråga om växtgenresurserna för jordbruket och trädgårdsodlingen.

Foto uppe på skärmen: Yrjö Tuunanen