Forststyrelsen startar skogsvårdande avverkningar inom området för genreservskogen i Lappträsk. Skogsvårdsåtgärderna vidtas i en genreservskog av gran, där man skyddar mångfalden i granens genetiska arvsmassa. Genreservskogen i Lappträsk sköts under ledning av Forststyrelsen och Naturresursinstitutet (Luke).

Att skydda genresurserna är en myndighetsuppgift för Luke. Den genetiska mångfalden är en förutsättning för att arten ska kunna anpassa sig till förändringar i miljön som till exempel klimatförändringen.

– I en genreservskog bör det finnas träd av alla åldersklasser, och för närvarande håller granarna i genreservskogen i Lappträsk på att åldras. Målsättningen för åtgärderna är nu att bereda växtplats för ett nytt bestånd så att det naturliga urvalet kan fortsätta, berättar Taneli Kolström, direktör för Naturresursinstitutets experttjänster.

Det område på 31 hektar som ska åtgärdas utgör 13 procent av genreservskogens totala areal. Metoderna för skogshantering är ljushuggning och luckhuggning. Kalhyggen kommer inte att utföras och döda träd lämnas kvar i terrängen så att levnadsvillkoren för arter som är beroende av döda träd förblir oförändrade i detta avseende.

Frågor och svar

Skydd av den genetiska mångfalden

Vad avses med genetisk mångfald
Med genetisk mångfald avses att det finns genetiskt betingad olikhet mellan individerna i en population. Denna variation inom en art är en form av naturens mångfald.

Har vi en skyldighet att skydda den genetiska mångfalden?
Javisst. Skyldigheten att skydda den genetiska mångfalden är inskriven i internationella avtal, och de centrala principerna, målen och åtgärdsförslagen för skydd och hållbar användning av genetiska resurser fastställs i det nationella växtgenresursprogrammet.

  • FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) av 1992 ålägger medlemsländerna att skydda naturens mångfald i respektive land.
  • Framstegen inom skyddet av skogsgenetiska resurser i Europa mäts genom processen Forest Europe. Indikatorn 4.6 Genetiska resurser har tagits fram för detta syfte.
  • FAO:s aktionsplan (Global Plan of Action) för skydd och hållbar användning av skogsgenetiska resurser.
  • Det nationella växtgenresursprogrammet för jord- och skogsbruket i Finland.

Genreservskogar

Vad är en genreservskog?
En genreservskog är ett område avsett för skydd av ett trädslags genetiska mångfald i naturliga förhållanden och på trädets naturliga ståndort. Genreservskogar är den viktigaste genetiska reservoaren för gran.

Varför behövs genreservskogar?
Genreservskogarna är avsedda för bevarandet av den genetiska mångfalden hos de inhemska trädslagen i Finland. Ju större den genetiska variationen hos en art är, desto bättre möjligheter har den att anpassa sig till ändrade förhållanden, som till exempel klimatet.

Vilken roll spelar Naturresursinstitutet med avseende på genreservskogarna?
Naturresursinstitutet svarar för att skydda de skogsgenetiska resurserna i enlighet med det nationella växtgenresursprogrammet. Institutet lägger upp skogsvårdsplanerna för genresursskogarna i samarbete med markägarna och ser till att åtgärderna för att främja den genetiska mångfalden verkställs.

Naturresursinstitutet rapporterar också om skyddet av de skogsgenetiska resurserna till internationella processer, framför allt till Forest Europe (indikator 4.6 Genetiska resurser) och FAO:s aktionsplan för skogsgenetiska resurser.

Finns det någon internationell aktionsmodell för skyddet av den genetiska mångfalden med hjälp av genreservskogar?
Det finns en europeisk modell för skogligt genbevarande i biotopskyddsområden. Det europeiska samarbetsorganet Euforgen (European Forest Genetic Resources Programme) har utifrån forskningsrön fastställt minimikraven på genreservskogar. Det upprätthåller också en databas över genreservskogarna i Europa.

Skötsel av genreservskogar

Hur ska genreservskogarna skötas?
I genreservskogarna vidtas skogsvårdsåtgärder som främjar förnyelse och upprätthåller den genetiska mångfalden. Förnyelse av ett bestånd ska alltid ske med naturligt genetiskt material från platsen. Skogen sköts så att träden ger mera frö- och plantmaterial, vilket på sikt upprätthåller och främjar artens evolutionspotential.

På vilket sätt främjar skogsvårdsåtgärder den genetiska mångfalden?
Målet med en genreservskog är att där finns ett maximalt antal trädindivider som blommar, producerar pollen och frön och att det tillkommer gott om nya träd. Evolutionen gynnas när trädgenerationerna följer snabbt på varandra och anpassar sig till ändrade klimatförhållanden.

Mer information om upprätthållande av den genetiska mångfalden finns på

Skogsvård i genreservskogen i Lappträsk

Vilka skogsvårdsåtgärder kommer att genomföras i genreservskogen i Lappträsk 2018?
Skötselmodellerna i Lappträsk är luckhuggning och gleshuggning. Luckhuggningsytan är 23 hektar, där man vill förnya skogen genom att åstadkomma en varierande beståndsstruktur. Dessutom utförs gleshuggning på 8 hektar där man skapar utrymme för underbeståndet att växa. Underbeståndet utvecklas till nytt moget bestånd som tryggar den framtida förnyelsen i genreservskogen. Totalt behandlas 13 procent av genreservskogen.

Varför räcker inte naturlig föryngring till i Lappträsk?
Naturlig föryngring, eller självföryngring, betyder att träden fröar av sig och att fröna gror och ger upphov till nya plantor. Naturlig granföryngring lyckas bättre om man hugger luckor i beståndet där de naturligt insådda plantorna kan växa. I luckorna får plantorna mer ljus och då ökar chanserna för att de växer till mogna träd som med tiden blommar, ger pollen och frön.

Evolutionen gynnas när trädgenerationerna följer snabbt på varandra och anpassar sig till ändrade klimatförhållanden. I Lappträsk är den naturliga generationscykeln lång och på många ställen tar det för länge innan en ny generation blir till.

Det finns gott om naturligt uppkomna plantor i skogen i Lappträsk. Varför behövs det ändå avverkningar?
I Lappträsk finns många platser där det finns gott om naturligt insådda plantor, men det finns också många fläckar där plantorna är för få för att föryngringen ska lyckas.

Har avverkningarna lagts upp med hänsyn till hotade arter?
Forststyrelsen tar hänsyn till kända förekomster av hotade arter enligt Forststyrelsens egna anvisningar och andra allmänna anvisningar, företrädesvis från Finlands miljöcentral. Anvisningarna har utarbetats utgående från respektive arts status och livsmiljökrav.

Döda träd kommer att lämnas kvar i terrängen så att levnadsvillkoren för arter som är beroende av död ved förblir oförändrade i detta avseende.

Varför ska granens gener skyddas just i Lappträsk? Är det inte möjligt att välja något annat ställe?
Lappträsk är en synnerligen bra ort för en genreservskog för gran, eftersom områdets och trädens kända historia går långt tillbaka i tiden. Området har varit en forskningsskog sedan 1933. Man vet också med säkerhet bland annat att det inte har introducerats granplantor med främmande ursprung till genreservskogens område. Naturresursinstitutet har kartlagt granskogar i södra Finland och inte hittat något lämpligt alternativ för genreservskogen i Lappträsk.