Naturresursinstitutet ansvarar för helheten av skyddet av genresurserna. Syftet med skyddet av skogsträdslagens genetiska resurser är att bevara den genetiska mångfalden hos olika trädslag och lokala förekomster långt in i framtiden.

Huvudvikten inom skyddet av skogsträdslagens genetiska resurser ligger på skyddet av den genetiska mångfalden och de processer som upprätthåller den. Detta sker i genreservskogar på de ursprungliga växtplatserna och i samlingar av levande träd som grundats i syfte att bevara den genetiska mångfalden.

I Finland finns 44 genreservskogar. I nätverket finns genreservskogar för tall, gran, vårtbjörk, hängbjörk och vissa ädla lövträd. Skogarna finns i olika klimatzoner.

Naturresursinstitutet ansvarar för genreservskogarna och genresurssamlingarna

Naturresursinstitutet letar reda på och utser genreservskogarna samt utarbetar vårdplaner för dem tillsammans med markägarna. Institutet säkerställer också att skogsbehandlingen främjar skogsförnyelsen och upprätthåller den genetiska mångfalden. Naturresursinstitutet sköter även insamlingen av frön från genreservskogarna.

Vidare har Naturresursinstitutet kartlagt de naturliga förekomsterna av sällsynta trädslag och samlat in frön eller ympkvistar från dem. Plantor som drivits upp av frön eller ympkvistar planteras i genresurssamlingar där träden i sinom tid korsar sig och producerar en ny generation av träd med stor diversitet.

Eftersom trädarterna i allmänhet har ett stort utbredningsområde och deras genetiska sammansättning till stora delar har påverkats av klimatet, har de europeiska länderna ett nära samarbete inom skyddet av trädens genresurser. Naturresursinstitutet deltar aktivt i det nordiska och europeiska samarbetet.

Läs också