Naturresursinstitutet samordnar och genomför i samarbete med dess intressentgrupper Finlands nationella program för husdjursgenetiska resurser. Programmets huvudsakliga mål är att trygga den genetiska mångfalden hos de husdjursarter som traditionellt uppföds i Finland.

Miljö- och produktionsförhållandena varierar geografiskt och tidsmässigt, och därför är det viktigt att bibehålla en genetiskt så rik reserv av husdjursgener som möjligt.

Detta mål fullföljs genom att föda upp bestånd av levande djur av olika lokalt anpassade husdjursraser särskilt i syfte att bevara dem, upprätthålla biobanker för infrysta gener och äggceller och sköta om att förädlingsprogrammen för olika djurarter jämlikt utvecklar såväl produktionen som djurens hälsa och fruktbarhet.

Finlands nationella program för husdjursgenetiska resurser

Finlands nationella program för husdjursgenetiska resurser omfattar häst, höna, hund, får, bi, nöt, ren, svin och get. I programmet ingår raser av dessa arter som har en minst flera tiotals generationer lång förädlingshistoria i vårt land.

Kuva: Arto Mäkeläinen
Bild: Arto Mäkeläinen

Finlands nationella program för husdjursgenetiska resurser har fem centrala mål:

  1. de finska ursprungsraserna dör inte ut
  2. finska ursprungsraser upprätthålls på ett ekonomiskt hållbart sätt
  3. husdjursarternas genetiska variation förblir så stor som möjligt
  4. husdjurens produktionsegenskaper och hållbarhet utvecklas på ett balanserat sätt i förädlingsprogrammen
  5. kunnandet och kunskaperna inom husdjursgenetik, förädling och husdjursgenetiska resurser upprätthålls och förstärks

Kunderna för programmet för husdjursgenetiska resurser är förvaltningsmyndigheter, aktörer som bevarar ursprungsraser, organisationer inom husdjursförädling, lärare och studerande vid läroinrättningar inom naturresursområdet, forskare inom naturresursområdet och andra områden samt journalister. Naturresursinstitutet tillhandahåller också information om Finlands nationella djurgenetiska reserver för aktörer som verkar i internationella branschorganisationer.

Naturresursinstitutet lämnar förslag på vilket genetiskt material från olika djurarter som ska frysas in för långtidsförvaring. Institutet är också en viktig aktör när det gäller att utveckla och förädla lantraser, som är levande genbanker.

Till Naturresursinstitutets nationella uppgifter hör kommunikation och forskning om karaktärisering, skydd och hållbar användning av genresurserna. Naturresursinstitutet representerar Finland i internationella sammanhang i branschen, i rådet och projektarbetsgrupperna för husdjursgenresurser vid Nordiskt Genresurscenter (NordGen), i nätverket för djurgenresurssamordnarna i Europa (ERFP) och verkstäderna i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

Bilden uppe på skärmen: Arto Mäkeläinen