Naturresursinstitutet utför lagstadgat arbete och forskning inom genetiska resurser. Syftet är att upprätthålla den genetiska mångfalden bland arter som används inom primärproduktionen. Verksamheten ger också tillgång till värdefullt material som används för forskning och vidareförädling.

Jord- och skogsbrukets och fiskets genresurser utgörs av gener, genkombinationer och olika former av gener som är värdefulla i dag eller i framtiden. Genresursernas värde varierar beroende på miljö- och produktionsförhållandena. Det är viktigt att upprätthålla rika genresurser eftersom förhållandena kan förändras i framtiden.

Naturresursinstitutet deltar i arbetet med att bevara och skydda genresurserna. Vi främjar också den hållbara användningen av resurserna. Arbetet styrs av Genresursrådet som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet.Rådets funktion definieras i Finlands nationella växt- och djurgenresursprogram.

I år färdigställs ett program för fiskgenresurserna, och de nationella programmen för växt- och djurgenresurserna uppdateras. Dessa enskilda branchprogram utgör det gemensamma nationella genresursprogrammet för Finland.

Metoderna för bevarande av genresurserna och främjande av deras hållbara användning varierar beroende på arten eller artgrupp.

Fröförökade bevaras genom lagring av deras frö. Nordiskt Genresurscenter NordGen har en central roll i denna verksamhet. Säkerhetskopior av frö lagras i ett frövalv som byggts i permafrosten i Svalbard.

Trädgårdsväxter bevaras i växande fältsamlingar, i provrörs- och laboratorieodlingar och i form av isolerade cellvävnader i behållare med flytande kväve.

Kuva: Janne Lehtinen / Luken arkisto
Foto: Janne Lehtinen

Husdjursgenetiska resurser bevaras både genom att föda upp olika husdjursraser hos samarbetspartner och frysa in befruktade ägg och sperma i flytande kväve. Det nationella djurgenresursprogrammet omfattar också de inhemska hundraserna.

Skogsträdslagens genetiska resurser skyddas genom att främja den genetiska mångfalden och de processer som upprätthåller den. Detta sker i genresursskogar som finns på trädslagens ursprungliga växtplatser och i samlingar av levande träd utanför dem. På detta område är Frststyrelsen en viktig samarbetspartner, och även den privata sektorn har sin egen roll.

Fiskgenetiska resurser förvaras i allmänhet i naturmiljöer. Genresurser av ekonomiskt värdefulla hotade fiskarter förvaras i Naturresursinstitutets moderfiskbestånd och biobank för mjölke. Fiskrom och yngel för utplantering används för att återuppliva fiskbestånd och förbättra möjligheterna till fiske.

De enskilda länderna ansvarar för bevarandet av deras egna genresurser. Allt arbete med genresurserna är dessutom bundet till verksamhet som styrs av internationella åtaganden. Representanter för Finlands nationella genresursprogram medverkar aktivt i internationella expertnätverk.

Foto uppe på skärmen: Janne Lehtinen/Naturresursinstitutets arkiv

Läs också