Med kontraktsodling avses av Luke skött produktion av yngel från ädelfiskarter i privata fiskodlingsföretag. Med hjälp av kontraktsodling produceras för utplantering yngel från utrotningshotade lax- och öringbestånd för tryggande av fiskbestånden.

Kontraktsodlingen började på 1970-talet, och målet med den var att stärka laxbestånden i Östersjön och dess vikar i synnerhet för att öka laxfångsten vid yrkesfiske. Senare utökades arterna för utplantering med de utrotningshotade arterna insjölax, saimenröding, havsöring och insjööring. Man har med hjälp av utplantering strävat efter att stimulera och stärka bestånden av dessa arter. Arterna i fråga har emellertid delvis också utgjort fiskeobjekt och utplanteringarna har därmed stött möjligheterna till fångst också vid fritidsfiske och yrkesfiske. De utrotningshotade arternas roll vid utplantering har ökat under 2000-talet.

Yngel som ska planteras ut skaffas genom konkurrensutsättning

Luke sköter årligen om att anskaffningen av yngel konkurrensutsätts, att den fisk som ska födas upp löses in av företagen, att fisken utplanteras, märkningar i anslutning till detta och andra undersökningar.  All yngel har odlats av rom som Luke producerat i syfte att trygga den genetiska bakgrunden till fiskarter och fiskbestånd. Med kontraktsodling odlas nuförtiden lax, insjölax, havsöring och insjööring.

Luke utplanterar på vårarna cirka 400 000 yngel som producerats genom kontraktsodling

De årliga mängderna vid utplantering av olika fiskarter och fiskbestånd varierar enligt hur odlingen lyckats. Luke utplanterar med hjälp av medel från kontraktsodling om vårarna  cirka 400 000 ett och två år gammalt yngel från lax, havsöring, insjööring och insjölax. Värdet av ynglet är en halv miljon euro på årsnivå. Lax och havsöring utplanteras på kusten vid älvmynningar och älvområden vid Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Man strävar efter att införliva lax och havsöring i fria vattendrag i Bottenviken. I insjöarna görs utplanteringar av insjölax och insjööring.

Verksamheten med kontraktsuppfödning följs upp och leds av skogs- och jordbruksministeriet.

Bilden uppe på skärmen:Juha-Pekka Turkka