Fiskar utplanteras av många olika orsaker. En stor del av utplanteringarna är obligatoriska utplanteringar, som har blivit ålagda att göras av aktörer som förändrar eller belastar miljön. Syftet med dessa utplanteringar är att kompensera för naturlig fiskfångst som gått förlorad.

Utplantering av fisk görs också av ägare till vattenområden och fiskeföreningar för att öka möjligheterna till att fånga önskad fisk i sina vatten. Man försöker också stimulera utrotningshotade fiskarter och -bestånd genom att plantera ut fisk av det ursprungliga beståndet i nuvarande och också i tidigare vattendrag där de förekommit och på så sätt stödja deras försvagade naturliga fortplantning.

Mängden utplanteringar har minskat i och med att fiskbestånden har återhämtat sig

Under de senaste åren har antalet utplanteringar minskat. Det här är en följd av en återhämtning av fiskarnas naturliga fortplantning, en utveckling av utplanteringsmetoderna och det faktum att tyngdpunkten vid skötseln av fiskevatten allt mer förskjuts i riktning mot iståndsättning och vägledning gällande fiske. Man försöker allt oftare göra utplanteringar på ställen där de stöder ett stärkande av fiskarnas naturliga fortplantningscykel och på så sätt minskar behovet av utplantering på längre sikt.

Luke gör utplanteringar och producerar rom för utplanteringar

Luke har i moderfiskeodling i förvar många moderbestånd av fiskarter och -bestånd som är utrotningshotade främst i naturen, och med hjälp av vilka produceras utgångsmaterial, dvs. befruktad rom för att användas av privata odlare av yngel. Det är fråga om en myndighetsuppgift som tilldelats Luke som en del av bevarandet av fiskgenetiska resurser.

Yngel som Luke föder upp på sina egna anläggningar utplanteras närmast i Enare träsk. Luke ansvarar på åtgärd av staten för skötseln av fiskevårdsskyldigheten. En del yngel odlas även för behov inom forskning för utvecklande av utplanteringsverksamheten och stimulerande av utrotningshotade fiskbestånd.

Utöver sin egen fiskodlingsverksamhet sköter Luke också kontraktsodling av värdefisk, där det yngel som behövs för att stimulera utrotningshotade fiskarter och -bestånd skaffas i större skala från privata fiskodlingsföretag.

Luke undersöker metoder för att förbättra resultaten av utplanteringar

Luke följer upp resultaten från utplanteringar och undersöker sätt att förbättra resultaten från utplanteringarna. En av de senaste årens viktigaste innovationer inom forskningen har varit så kallad stimulansodling, som på många sätt förbättrar det utplanterade ynglets färdigheter att klara sig i naturen.

Vid Luke finns en fiskmärkningsfunktion som upprätthåller en databas för märkning och returnering av märken. Den information som databasen producerar används vid uppskattning av hur resultatrik utplanteringen av fisk varit och vid undersökning av fiskarnas vandring.

Uppgifterna om utplantering av fisk och returnering av märken utnyttjas av ministeriet, förvaltningen av fiskerinäringen, fiskerinäringsområden och forskning vid planeringen av åtgärder för skötsel av fiskevatten och uppskattning av hur resultatrik verksamheten är. Många instanser som ansvarar för fiskerinäringsförpliktelser och fiskodlingsföretag utnyttjar resultaten när de utvärderar sin verksamhet och dess utveckling.

Läs också