Strömmingen är den viktigaste fångstarten för kommersiellt fiske både till mängden och värdet. Siklöjan är den viktigaste fångstfisken i insjöarna både till mängden och värdet.

Strömmingen står för cirka 90 procent av mängden och 70 procent av värdet av den totala kommersiella fångsten på havsområdet. Övriga viktiga fiskarter är sik, vassbuk, gös, abborre och lax. Nästan en tredjedel av fångsten fiskas i Bottenhavet och en knapp femtedel i Skärgårdshavet.

Största delen av strömmingsfångsten och nästan hela fångsten av vassbuk används som foder. Fisket av strömming och vassbuk är mycket koncentrerat, en liten grupp fiskefartyg står för en stor del av fångsten.

Siklöja är den viktigaste fiskarten i insjöarna

Siklöja är till sitt värde den andra viktigaste fiskarten för hela det kommersiella fisket. De därpå följande värdemässigt viktigaste insjöfiskbestånden utgörs av gös, abborre och sik.

Den inhemska insjöfiskens andel av handeln med fisk utgör endast några procent. Största delen av fångsten från kommersiellt fiske kommer från havsområden.

Utmaningarna och möjligheterna med fiskerinäring varierar i olika delar av landet enligt fiskbestånd och marknadsföringsmöjligheter. Landsbygden och naturen håller på att förändras till objekt för individuell konsumtion och individuellt skydd samt till källor för upplevelser, och därför har också det traditionella fiskaryrket anpassat sig till de nya kraven. I den nya situationen betonas näringsgrenens roll när det gäller att producera hälsosam närproducerad mat och avlägsna näringsämnen från vattendragen.

Luke producerar årligen statistik över kommersiellt fiske. Fiskestatistiken används vid uppföljning av fiskbeståndens status och utvecklingen av fisket. Uppgifterna behövs även vid uppskattning av exempelvis fiskerinäringens samhälleliga betydelse, fiskeriföretagens ekonomiska läge eller miljöförändringarnas inverkan på fiskerinäringen.  Fiskestatistiken utgör en av grunderna för beslut om de årliga kvoterna för fångst av lax, strömming, vassbuk och torsk i Östersjön.

Den information som Luke producerar om det kommersiella fisket utnyttjas av beslutsfattare, representanter för näringslivet, forskare och medborgare.

Bilden i övre kanten:  Pro Kala ry

Läs också