Fritidsfiske är en av de populäraste hobbyerna. Nästan var tredje finländare är fritidsfiskare.

Det finns lite mindre än 1,6 miljoner fritidsfiskare i Finland. Bland männen fiskar cirka 40 procent och bland kvinnorna 20 procent. Antalet fiskare har minskat under hela 2000-talet, men trenden verkar ha vänt på senare tid. Fritidsfisket ökar bland finländarna, särskilt bland barn under 10 år och personer över 45 år.

Fritidsfiskarnas sammanlagda årliga fångst uppgår till nästan 30 miljoner kilo. Den största delen av fångsten består av abborre och gädda.

Mete är populärast, nätfisket har minskat

Den största delen av fisket utgörs av insjöfiske. De populäraste fiskeområdena är insjöarna i Insjöfinland och Kajanaland och av havsområdena sydvästkusten. De vanligaste sätten att fiska är mete, pimpel och fiske med svirvelspö. Andelen nätfiske håller på att minska, men det producerar dock fortfarande den största delen av fångsten.

Fritidsfisket spelar en stor roll som en källa till hälsosam mat. Ungefär hälften av all inhemsk fiskad fisk som används som livsmedel utgörs av fångst från fritidsfiske.

Företag inom fisketurism är i regel små i Finland.

Luke producerar statistik och utför forskning i samhället

Luke gör vartannat år upp statistik över fritidsfiske. Luke undersöker dessutom frågor gällande laxfisket i Tana älv, fritidsfisket på områden med förekomst av saimenvikare och hur fisket och skyddet av saimenvikaren kunde sammanjämkas.

Riksomfattande och regionala beslutsfattare inom fiskerinäringen och användningen av naturen för rekreation samt vattenägare med ansvar för fiskevatten, fiskenäringsområden, fritidsfiskare och forskare har alla behov av information om fritidsfiske.

Forskningsdata behövs när man följer upp läget för utvecklingen av fiske och fiskbestånd samt fritidsfiskets regionala betydelse eller när man förutser verkningarna av beslut om reglering eller följer upp dem. Data behövs också vid utvärdering av till exempel fiskerinäringens samhälleliga betydelse och vilka verkningar förändringar i miljön har på fiskerinäringen och förutsättningarna för användning av naturen för rekreation.

Bilden i övre kanten: Plugi