Det lekande beståndet av strömming i Östersjöns huvudbassäng och i Finska viken var cirka 1 008 000 ton år 2014, vilket är nästan 2,5 gånger mer än år 2000. Det lekande beståndet i Rigabukten var cirka 103 000 ton år 2014.

Strömmingsbeståndet i Bottenhavet har vuxit sedan 1990-talet, och enligt den sista bedömningen utgjorde det lekande beståndet 696 000 ton. Det verkar som om Bottenvikens strömmingsbestånd börjat växa på 2010-talet.

Det lekande beståndet av vassbuk uppskattades till 780 000 ton år 2014. Beståndet har minskat långsamt från rekordåret 1996. Den starka årsklassen år 2014 håller på att vända beståndets utveckling mot en ökning åtminstone tillfälligt.

Torskbeståndet växer efter några svaga år. Den mycket rikliga årsklassen av vassbuk år 2014 och saltpulsen vid årsskiftet 2014–2015, som tillförde gott om syrerikt och salt vatten från Atlanten gjorde att situationen förändrades, och år 2015 uppkom den största årsklassen av torsk på flera decennier.

Information om fiskbeståndens tillstånd

Naturresursinstitutet följer permanent upp tillståndet av strömmings-, vassbuk- och torskbestånden i Östersjön samt utarbetar analyser och prognoser om fiskresursernas tillstånd. Forskningen betjänar inte bara bedömningen av fiskresurserna. Den ökar också de biologiska kunskaperna om fiskbestånden, om de faktorer som påverkar bestånden och om Östersjöns ekosystem.

Regelbunden bedömning av fiskbeståndens tillstånd ingår i de resultatmål som Jord- och skogsbruksministeriet slagit fast för Naturresursinstitutet. Denna utvärderingsverksamhet baseras på internationella avtal. Även EU:s fiskeripolitik ålägger Finland skyldighet att utföra sådan bedömning.

Bedömningarna utarbetas årligen i Internationella havsforskningsrådets (ICES) arbetsgrupper. ICES ger bestånds- eller regleringsområdesspecifika rekommendationer till Europeiska unionens kommission, som kommer överens om de nationella fångstkvoterna för olika fiskarter med medlemsstaterna och Ryssland.

Bilden uppe på skärmen: Plugi.fi