Siklöjan är insjöyrkesfiskarnas viktigaste fångstfisk vad gäller fångstvolym och värde. Den årliga fångsten har varit 2,5–2,8 miljoner kilo under de 10 senaste åren.

Stora variationer i förekomsten är typiska för siklöja. Variation orsakas bland annat av beståndets interna konkurrens om födan och av ogynnsamma miljö- eller väderleksfaktorer. I synnerhet på våren, strax efter att siklöjynglet har kläckts, kan hårda vindar och kallt väder försämra ynglets tillgång på näring och överlevnad.

Beståndsuppföljning hjälper vid vården av fiskbestånden

Uppgifter om siklöjbeståndens relativa förekomst samlas årligen in från fler än etthundra fiskare och forskare med enkäter som skickas på vårvintern. Målet med uppföljningen är att årligen få en överblick över bestånden av siklöja i vårt land och förutse den kommande utvecklingen. Målet med uppföljningen av bestånden är att producera information för styrning av fisket och vården av fiskbestånden samt att trygga en framgångsrik bioekonomi och hållbar användning av naturresurserna.