Sik förekommer överallt i Finlands havsområde, och kustområdets sikbestånd utgör en viktig fiskresurs för både yrkes- och fritidsfisket. Sikfångsten består i huvudsak av vandringssik som stiger i älvar för att leka, och i mindre omfattning av havslekande sik.

Mänsklig verksamhet har försämrat vandringssikens fortplantningsmöjligheter betydligt i de flesta älvarna på kusten. Nästan alla bestånd av vandringssik är beroende av utplanteringar och även några bestånd som fortplantar sig naturligt förstärks med utplanteringar.

År 2013 var det uppskattade värdet av sikfångsten inom yrkesfisket cirka 2,7 miljoner euro. Motsvarande värde för fritidsfisket var cirka 1,8 miljoner euro år 2012. Sikfångstens värde utgör en tredjedel av det totala värdet av fångsten inom yrkesfisket i kustområdet, då fångsten av strömming, vassbuk och torsk utelämnas.

Naturresursinstitutet följer upp bestånden av vandringssik och kustlekande sik och fisket i Bottniska viken bland annat med hjälp av yngelnotning, fångstprover och statistik över fångsterna. Material om sik har samlats in sedan 1980-talet. Informationen används för att ge rekommendationer för organisering av fisket.