Torne älv, som ligger i Lappland på gränsen mellan Finland och Sverige, är tillsammans med Tana älv Finlands viktigaste laxälv och en av världens viktigaste fortplantningsälvar för atlantlax. En tredjedel av alla 1,5 miljoner laxar på födovandring i Östersjön härstammar från Torne älv. Årligen överlever cirka 50 000–100 000 laxar till lek.

Fisket av lax från Torne älv i Östersjön regleras med internationellt avtalade fångstkvoter och i Torne älv med gemensamma avtal mellan Finland och Sverige. På 1980-talet var laxbeståndet utrotningshotat. I dag har det återställts, vilket är ett utmärkt exempel på nyttan med att sluta på överfiske. Laxbeståndet i Torne älv har återhämtat sig och ger årligen en fångst på 50 000–80 000 laxar, av vilka huvuddelen fortfarande fångas på Östersjön. I älven fångas 10 000–20 000 individer.

Undersökningar och uppföljningar

Den information som Naturresursinstitutets undersökningar ger utnyttjas särskilt vid bedömningen av behovet av reglering av laxfisket i Östersjön och Torne älv. Informationen används också vid konsekvensbedömning av projekt som planeras i Torne älvs avrinningsområde. Informationen utnyttjas bland annat av Internationella havsforskningsrådet (ICES), Europeiska kommissionen samt fiskeriförvaltningarna i Finland och Sverige. Viktiga uppföljningar är fiske- och fångststatistiken, beräkning av mängden stigande lax med ekolodning, bedömning av älvyngeltätheten genom provfiske med el, beräkning av vandringsyngelmängderna genom fångst i forskningssyfte samt utredning av de stigande laxarnas ålders- och storleksstruktur från fjällprov.

Bilden uppe på skärmen: Panu Orell