Tana älv, som ligger i norra Lappland på gränsen mellan Finland och Norge, är tillsammans med Torne älv Finlands viktigaste laxälv och en av världens viktigaste fortplantningsälvar för atlantlaxen. Som störst utgör laxfångsten i Tana älv cirka en tredjedel av den sammanlagda älvfångsten av lax i alla laxälvar i Norge (>400 st.). På grund av Tana älvs internationella karaktär regleras fisket i älven med ett gemensamt fiskeavtal mellan Finland och Norge.

I Tana älv finns flera tiotals genetiskt differentierade laxbestånd av vilka en del är i ett gott tillstånd medan andra är sämre. Laxbestånden i Tana älv upprätthålls och svaga bestånd förstärkas genom reglering av fisket. Fisk utplanteras inte i älven.

Antalet stora laxar, som är viktiga för laxproduktionen, och deras andel av laxfångsten har minskat betydligt under de senaste decennierna. Dock precis under de senaste åren har det skett en positiv utveckling i antalet laxar som stiger upp i älven för att leka på nytt.

Forskningen hjälper vid planeringen av vården av laxbeståndet

Information som Naturresursinstitutet producerar används för att bedöma behovet av reglering av laxfisket och för planering av vården av laxbestånden i älven. Informationen används bland annat av skyddsorganisationen för lax i Nordatlanten (NASCO) och av Internationella havsforskningsrådet (ICES). Viktiga uppföljningar i Tana älv är bland annat fiske- och fångststatistik, bedömning av älvyngeltätheten genom provfiske av el samt beräkning av mängden stigande lax och vandringsyngel.

Bilden uppe på skärmen: Panu Orell/Luke