Kymmene älvs ursprungliga laxbestånd dog ut på 1930-talet på grund av dammbyggen och avloppsvattenutsläpp från industrin. Effektiva metoder för rening av avloppsvatten har förbättrat vattenkvaliteten. Dessutom har en del av de belastande anläggningarna lagts ned under de senaste åren. I dag är den stigande laxen i Kymmene älv lax av Nevastam, som introducerades i älven i stället för den ursprungliga laxen i slutet av 1970-talet.

Laxbeståndet i Kymmene älv har förstärkts genom utplanteringar, men tätheten av naturliga yngel har ökat under de senaste åren. I den naturliga tillstånd den uppskattade naturliga produktionen av vandringsyngel i Kymmene älv har varierat mellan 250 000 och 420 000 yngel. I dagens läge är den uppskattade produktionspotentialen för vandringsyngel i Kymmene älv i älvområdet nedanför Anjalankoski 100 000–300 000 vandringsyngel/år.

I Kymmene älv fångades uppskattningsvis 3 000 kilo lax år 2014. Allt fiske i Kymmene älvs område är fritidsfiske.

Undersökningar och uppföljningar

Vid sidan av Naturresursinstitutets uppföljningsundersökningar utför den regionala vattenskyddsföreningen regelbunden obligatorisk observation i Kymmene älv. Den information som uppföljningarna ger utnyttjas vid regleringen av laxfisket i Finska viken och för bedömning av effekten av projekten för att återuppliva bestånden av vandringsfisk i Kymmene älv. Informationen används bland annat av Internationella havsforskningsrådet (ICES) och fiskeriförvaltningen i Finland.

Bilden uppe på skärmen: Panu Orell